About Me

header ads

กรมควบคุมโรค เผย 3 โรคระบาด ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2567 พร้อมเตรียมรับมือและ เน้นย้ำมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

จกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยพยากรณ์คาดการณ์ปี 2567 อาจพบการระบาด ของ 3 โรค ประกอบด้วย โรคโควิด 19 โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคไข้เลือดออก โดยรวบรวมสถิติจากการเฝ้าระวังข้อมูล  ทางระบาดวิทยาในช่วงที่ผ่านมา พร้อมเฝ้าระวังโรคตามฤดูกาลที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน


วันนี้ (10 มกราคม 2567) ที่กรมควบคุมโรค นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค มีระบบข้อมูลที่ทันสมัย มีการคาดการณ์สถานการณ์โรค   ที่อาจเกิดการระบาด และโรคที่ต้องเฝ้าระวังจากข้อมูลการระบาดและปัจจัยแวดล้อมที่เกิดขึ้น    สามารถพยากรณ์โรคได้ และกำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคได้อย่างเหมาะสม โดยในปีนี้จะมีการ เฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากมีการคาดการณ์ไว้ว่า ในปี 2567 นี้ อาจพบการระบาดของโรคของ 3 โรค ดังนี้ 

1) โรคโควิด 19 ถือเป็นโรคที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีการกลายพันธุ์    อย่างต่อเนื่อง แม้ประชาชนส่วนใหญ่จะมีภูมิคุ้มกัน สามารถลดความรุนแรงเมื่อติดเชื้อ แต่ต้องเฝ้าระวังในกลุ่มเปราะบาง 608 เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไตวายเรื้อรัง โรคอ้วน มะเร็ง และหญิงตั้งครรภ์ ที่ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากไปในสถานที่เสี่ยงให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ โดยปี 2566 ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยทั้งหมด 652,868 ราย เสียชีวิต 848 ราย จึงได้มีการคาดการณ์ว่าปี 2567     จะพบผู้ป่วยประมาณ 649,520 ราย  2) โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคระบบทางเดินหายใจเช่นเดียวกันกับ     โรคโควิด 19 มีความรุนแรงสามารถทำให้เสียชีวิตได้เช่นกัน ซึ่งประชาชนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิดได้พร้อมกันปีละ 1 ครั้ง ข้อมูลสถานการณ์ในปี 2566 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่  460,325 ราย เสียชีวิต 29 ราย และคาดการณ์ว่าในปี 2567 จะพบผู้ป่วยประมาณ 346,110 ราย ๅ  และ  3) โรคไข้เลือดออก  มียุงลายเป็นพาหะ โดยในปี 2566 พบผู้ป่วยทั้งหมด 156,097 ราย เสียชีวิต  187 ราย และคาดการณ์ว่าในปี 2567 จะพบผู้ป่วยประมาณ  276,945 ราย เสียชีวิต 280 ราย ดังนั้นประชาชนทุกคนต้องช่วยกันเก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บภาชนะให้สะอาดเรียบร้อย ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย

นายแพทย์ธงชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจาก 3 โรค ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดการระบาดขึ้นแล้ว            กรมควบคุมโรคยังคงเฝ้าระวังโรคที่มีโอกาสเกิดการระบาดและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน         ไม่ว่าจะเป็นโรคตามฤดูกาล หรือโรคที่เป็นปัญหาเฉพาะกลุ่ม ประกอบด้วย 12 โรค ดังนี้ 1.โรคมือเท้าปาก     2.โรคหัด  3.โรคฝีดาษวานร  4.โรคเมลิออยโดสิส (ไข้ดิน)  5.โรคไข้ฉี่หนู  6.โรคไข้หูดับ  7.โรคไวรัสซิกา                  8.โรคชิคุนกุนยา (ไข้ปวดข้อยุงลาย)  9.โรคซิฟิลิส  10.โรคหนองใน  11.โรคเอดส์ และ 12.โรควัณโรค

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคได้ดำเนินการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง มีการพยากรณ์ล่วงหน้าให้เห็นแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเตรียมการรับมือรวมถึงเน้นย้ำมาตรการป้องกัน   อย่างสม่ำเสมอ ขอให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดปี 2567 และรับฟังข้อมูลข่าวสารโรคและภัยสุขภาพจากหน่วยงานของภาครัฐ หรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นโรคและภัยสุขภาพ สามารถโทรสอบถามได้ที่    สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422