About Me

header ads

ทส.เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิงและพื้นที่ข้างเคียง และตรวจพื้นที่ป่าอนุรักษ์เหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566


ด้วยสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิงและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง มีการเกิดไฟป่าจำนวนมาก 


โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ดังกล่าวครอบคลุมในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดตาก 


ซึ่งในปีงบประมาณ 2567 ตามนโยบาย พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยนายอรรถพล เจริญชันษา ได้มอบภารกิจ ให้หน่วยงานรับผิดชอบ “มีเป้าหมายที่จะลด พื้นที่เผาไหม้ลงร้อยละ 50”


นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการ สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า พร้อมด้วยนายนครินทร์ สุทัตโต ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า ร่วมกับ ดร.เจน ชาญณรงค์,คุณบัณรส บัวคลี่ สภาลมหายใจภาคเหนือ,จนท.จากมณฑลทหารบกที่ 310 จังหวัดตาก,จนท.จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดตาก, จนท.จากเขื่อนภูมิพล ,จนท.จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก,จนท.จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่,จนท.จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง, จนท.จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน,จนท.จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 ตาก, จนท.จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง, จนท.จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14(ตาก), จนท.จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16(เชียงใหม่) 


บูรณาการ การเตรียมความพร้อมรับมือ

สถานการณ์ไฟป่า ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 


เข้าร่วมสำรวจสภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิงและพื้นที่ข้างเคียง และตรวจพื้นที่ป่าอนุรักษ์เหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล เพื่อวางแผนการบริหารจัดการควบคุมไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น ต่อไปทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล ที่ให้การอนุเคราะห์เรือและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการสำรวจสภาพภูมิประเทศในครั้งนี้