About Me

header ads

ปตท.สผ. มอบถุงยังชีพด่วนบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนพื้นที่ชายแดนใต้จากภัยพิบัติน้ำท่วม28 ธ.ค.66 - ปตท.สผ. จับมือ บริษัทในเครือและบริษัทผู้ร่วมทุน ส่งมอบถุงยังชีพ แก่หน่วยงานในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี นครศรีธรรมราช และสงขลา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม อย่างเร่งด่วนนายธิติ ปรียาณุรักษ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า  เมื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้จากภัยพิบัติน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ ปตท.สผ. จึงร่วมกับ บริษัท ปตท.สผ.เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด หรือ ปตท.สผ. อีดี ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยและบริษัทผู้ร่วมทุน มอบถุงยังชีพเป็นกรณีเร่งด่วน จำนวนรวมประมาณ 5,000 ชุด มูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท ให้แก่หน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี นครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆได้อย่างทันสถานการณ์
โดยการช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ปตท.สผ. ได้มอบถุงยังชีพแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด สมาคมการประมงพาณิชย์จังหวัดและชมรมประมงพื้นบ้านตำบลปานาเระ ส่วนการช่วยเหลือในจังหวัดนราธิวาส บริษัทฯ ได้ส่งมอบถุงยังชีพแก่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ เพื่อสนับสนุนภารกิจเร่งด่วนในการช่วยบรรเทาทุกข์ประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว 

นอกจากการช่วยเหลือประชาชนใน 2 จังหวัดที่เผชิญวิกฤติน้ำท่วมดังกล่าวแล้ว ปตท.สผ. ยังได้มอบถุงยังชีพเพื่อสนับสนุนหน่วยงานราชการที่มีภารกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมอบถุงยังชีพแก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 สงขลา อำเภอสิงหนคร เทศบาลเมืองสิงหนคร และชุมชนโดยรอบฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมสงขลาและสมาคมชาวประมงอำเภอขนอมเพิ่มเติมด้วย 

ทั้งนี้ ยังมีแผนจะส่งมอบถุงยังชีพแก่ทัพเรือภาคที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงกรณีฉุกเฉินได้อย่างทันสถานการณ์ต่อไป  

นอกจากภาระกิจในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการดำเนินโครงการเพื่อสังคมที่ตอบสนองต่อความจำเป็นของชุมชนและสังคมด้านคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรมแล้ว  ปตท.สผ. ยังพร้อมสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน กรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินต่าง ๆ ในพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ 


ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการ G1/61 และ โครงการ G2/61  

โครงการ จี 1 (G1/61) และโครงการ จี 2 (G2/61) เป็นโครงการผลิตปิโตรเลียมประเภทก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท และน้ำมันดิบภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิตกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงงาน ดำเนินงานโดย บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 

โครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นอกชายฝั่งทะเลบริเวณกลางอ่าวไทย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 4,501 ตารางกิโลเมตร และ3,247 ตารางกิโลเมตรตามลำดับ และฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สงขลา เป็นฐานสนับสนุนและส่งกำลังบำรุงสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ทะเลอ่าวไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีระยะห่างจากพื้นที่แปลงสำรวจจี 1 (G1/61) ประมาณ 192-310 กิโลเมตร  มีระยะห่างจากพื้นที่แปลงสำรวจจี 2 (G2/61) ประมาณ 196-248 กิโลเมตร โดยโครงการจี 1 แปลงสำรวจครอบคลุมพื้นที่  จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา  ปัตตานี ส่วนโครงการ จี 2 แปลงสำรวจครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม  ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ปัตตานี และสงขลา

 Website: http://www.pttep.com             Facebook: http://www.facebook.com/pttepplc 

--------------------------------------------------------------------------