About Me

header ads

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิการ บุตรของคนพิการและเยาวชนที่ยากไร้ ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ 

จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิการ บุตรของคนพิการและเด็กเยาวชนที่ยากไร้ ปีการศึกษา 2566 

โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

โดยมีเด็กพิการ บุตรของคนพิการ  และเด็ก  เยาวชนที่ยากไร้ รับทุนรวมทั้งสิ้น 362 ทุน  เป็นเงิน 2,900,000.- บาท  (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน)  ซึ่งมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการ และเด็ก  เยาวชนที่ยากไร้ ที่ศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล จำนวน 107 ทุน เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566   ณ  ห้องประชุมชั้น 3  ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ  โดยมี ร้อยตำรวจโท  ดร.มนัส   โนนุช ประธานสภาสังคม 

สงเคราะห์ฯ  เป็นประธานในพิธี  สำหรับผู้ขอรับทุนที่อยู่ในต่างจังหวัด สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จะดำเนินการโอนเงินทุนการศึกษาให้ผู้ขอรับทุน