About Me

header ads

อย่าเกรงใจใครจะ "อึดอัด"!! กมธ.ตำรวจต้องเชิญวัชระคนร้องให้สอบ นช.ทักษิณ ร่วมประชุมนัด 2 ในวันที่รมว.ยุติธรรมให้ข้อมูล


ที่รัฐสภา : วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 11.50 น.นายวัชระ เพชรทอง อดีต สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อยื่นหนังสือต่อ นายชัยชนะ เดชเดโช ประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อขออนุญาตเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อติดตามสอบถาม ปมที่ตนขอให้คณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร ตรวจสอบกรณีสังคมเกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่า นายทักษิณ ชินวัตร นักโทษเด็ดขาดพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจหรือไม่ โดยในหนังสือดังกล่าว ระบุว่า 

ตามที่ข้าพเจ้านายวัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ได้มีหนังสือถึงประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร ขอให้ตรวจสอบกรณีสังคมเกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่า นายทักษิณ ชินวัตร นักโทษเด็ดขาดพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจหรือไม่ และประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ ได้มีหนังสือเชิญให้ข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการฯ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อขอรับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริงและเพื่อให้การพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ เป็นไปด้วยความรอบคอบนั้น


ทั้งนี้สืบเนื่องจากการประชุมของคณะกรรมาธิการการตำรวจ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ข้าพเจ้ายังไม่หมดประเด็นคำถามในเรื่องที่ขอให้ตรวจสอบ และทราบว่าในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ ได้มีหนังสือเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรมและอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เพื่อมาให้ข้อมูลในเรื่องที่ขอให้ตรวจสอบ 

ดังนั้นเพื่อให้การพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ เป็นไปด้วยความรอบคอบ ข้าพเจ้าในฐานะ    ผู้ร้องเรียนและประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเฉพาะรายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ข้าพเจ้าเป็นผู้เสนอชื่อในที่ประชุมให้เชิญมาให้การในนัดหน้าด้วยตนเอง จึงมีความประสงค์ขอเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการตำรวจ เพื่อสอบถามเรื่องนี้กับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และขอเสนอให้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ชั้น ๑๔ โรงพยาบาลตำรวจภายในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากนายทักษิณ ชินวัตร นักโทษเด็ดขาดใกล้ครบรับโทษ ๑ ใน ๓ หรือ ๔ เดือน ระยะเวลาครบ ๑๒๐ วัน ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขัง พ.ศ. ๒๕๖๖ คือ การกำหนดสถานที่คุมขังอื่นที่มิใช่เรือนจำโดยถือเป็นระยะเวลาจำคุก


ทั้งนี้คณะกรรมาธิการการตำรวจต้องกล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม ยึดมั่นหลักการในการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติใด ๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๓ และตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. ๒๕๖๑


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้ข้าพเจ้าในฐานะผู้ร้องเรียนเข้าร่วมประชุม หากผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้ข้าพเจ้าด้วย จักขอบคุณยิ่ง

โดยนายวัชระ แถลงต่อสื่อมวลชนว่า เหตุที่มายื่นหนังสือขอเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว เพราะเห็นว่าเมื่อ นายชัยชนะ เดชเดโช ประธาน กมธ.ตำรวจเชิญ บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรมและอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เพื่อมาให้ข้อมูลในเรื่องที่ขอให้ตรวจสอบได้ เหตุใดจึงไม่เชิญผมเข้าร่วมประชุมซักถามต่อบุคคลเหล่านั้น เพื่อตอบข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนด้วย เพราะผมคือผู้ร้องเรียนเรื่องนี้ และเป็นคนเสนอในที่ประชุมครั้งที่ผ่านมาว่า ขอให้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้าประชุมเพื่อตอบข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนด้วย


ผมขอเรียกร้องให้คณะ กมธ.ตำรวจ ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าภายในวันที่ 22 ธันวาคมนี้ เนื่องจากกำลังจะครบ 120 วันในสัปดาห์นี้แล้วที่ นช.ทักษิณเข้าพักรักษาตัว ขอให้คณะ กมธ.ตำรวจยืดมั่นในหลักคุณธรรม กล้าปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติใดๆ ตามข้อบังคับประมวลจริยธรรมของสภาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการต่อไป