About Me

header ads

วัชระยื่นหนังสือด่วนที่สุด รมว.ยุติธรรมให้ระงับ นช.ทักษิณไปคุมขังนอกเรือนจำ อึ้ง นช.ทักษิณไม่ได้กรอกทะเบียนประวัตินักโทษ (ร.ท.101) แม้แต่บรรทัดเดียว


วันที่ 20 ธ.ค. 66 เวลา 10.44 น. นายวัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ได้ส่งหนังสือถึง พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อขอให้ระงับยับยั้งการที่จะส่งตัว นช.ทักษิณ ชินวัตร นักโทษไปคุมขังนอกเรือนจำและขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนลงโทษข้าราชการกรมราชทัณฑ์ โดยในหนังสือมีรายละเอียดว่า ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า นช.ทักษิณ ชินวัตร นักโทษคดีทุจริตซึ่งขณะนี้ไปรักษาตัวนอกเรือนจำที่โรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2566 จนถึงปัจจุบันไม่มีอาการเจ็บป่วยจริง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ นั่งดื่มไวน์ และมีข่าวว่าไม่ได้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจตลอดเวลานั้น


บัดนี้ครบกำหนดเวลา 120 วัน  คือในวันนี้หากผู้ต้องขังต้องพักรักษาตัวสถานที่รักษาผู้ต้องขังเกินกว่า 120 วัน ตามกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำ พ.ศ. 2563 ข้อ 7 (3) ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพต้องมีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดี พร้อมกับความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษาและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้รัฐมนตรีทราบ 


ผมขอคัดค้านและให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1. ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ “อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคม” และพันธกิจ ข้อ 3 “เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม” แต่ยุคท่านทวี สอดส่อง ยิ่งเหลื่อมล่ำไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายแต่ประการใด กลับหย่อนยานและเอื้อประโยชน์ให้ นช.ทักษิณ ชินวัตร

2. นช.ทักษิณ ชินวัตร นักโทษหมายเลข 6650102668 ไม่ได้กรอกแบบประวัติ ร.ท.101 แบบประวัตินักโทษ จำนวน 4 หน้า ในฐานข้อมูลแม้แต่บรรทัดเดียว ไม่ลงรายละเอียดเหมือนนักโทษทั้ง 4 แสนราย นช.ทักษิณ ไม่ได้ให้ข้อมูล เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยก็ไม่กล้าถามยังไม่ได้สอบประวัติ ไม่ได้ทำตามขั้นตอนแต่ประการใดจึงขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพ เจ้าพนักงานทะเบียนเรือนจำพิเศษกรุงเทพ (ขอให้กันข้าราชการชั้นผู้น้อยไว้เป็นพยาน)

3. ขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการกรมราชทัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ที่ทำรายงานเท็จและช่วยเหลือ นช.ทักษิณ ชินวัตร นักโทษไม่ต้องจำคุกอยู่ในเรือนจำแต่อ้างว่าไปรักษาพยาบาลนอกเรือนจำ (ขอให้กันข้าราชการชั้นผู้น้อยไว้เป็นพยาน)

4. ขอสำเนารายชื่อพัศดีทั้งหมดพร้อมลายเซ็นและภาพถ่ายตามที่นายนัทที ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพซึ่งได้ให้ถ้อยคำกับคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ว่ามีภาพถ่าย นช.ทักษิณ ชินวัตร นักโทษที่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจทุก 2 ชั่วโมง ขอให้เปิดเผยภาพถ่ายและให้ระงับยับยั้งการที่จะส่งตัว นช.ทักษิณ ชินวัตร นักโทษไปคุมขังนอกเรือนจำเพราะมีการทำรายงานเท็จมาตั้งแต่ต้น

5. ขอให้เปิดเผยรายงานกรมราชทัณฑ์ที่รายงานถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและภาพถ่าย นช.ทักษิณ ชินวัตร นักโทษพักรักษาตัวอยู่นอกเรือนจำครบ 120 วันเพื่อเปิดเผยให้ประชาชนทราบด้วย


จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฏิบัติตามกฎหมายและเปิดเผยข้อมูลภายใน 7 วัน อย่าได้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต หากได้ผลประการใดกรุณาแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบภายใน 15 วัน จะขอบคุณยิ่ง


และเวลา 11.55 น.นายวัชระได้ไปส่งหนังสือด่วนที่สุดเรื่องเดียวกันนี้ให้นายสหการณ์  เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ที่กรมราชทัณฑ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี เลขที่รับหนังสือ 94476.