About Me

header ads

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดชัยภูมิ


วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดชัยภูมิ ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิโดยมีนายแพทย์ชลน่าน  ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายสมบัติ  ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ, นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต,หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE หัวหน้าส่วนราชการ  คณาจารย์ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า นักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดชัยภูมิเฝ้ารับเสด็จ 


นายแพทย์ชลน่าน กราบทูลรายงานในการเฝ้ารับเสด็จว่า ข้าพเจ้ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าพระบาททรงห่วงใยและทรงทุ่มเท ทรงงานภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE  เพื่อ“เยาวชน” ที่เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและเป็นอนาคตที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ ตลอดระยะเวลา 21 ปีที่ผ่านมาใต้ฝ่าพระบาททรงมีน้ำพระทัยมุ่งมั่นดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ด้วยความเข้าใจ เข้าถึงอารมณ์จิตใจของเยาวชนวัยรุ่นอย่างลึกซึ้ง ทรงทำให้เยาวชนวัยรุ่น ซึ่งโดยธรรมชาติจะเป็นช่วงวัยที่ไม่ค่อยยอมรับอะไรได้ง่ายนัก แต่ทรงสามารถทำให้พวกเขารู้สึกดีและเปิดใจยอมรับโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงงานสุขภาพจิตโดยไม่ทรงพูดถึงสุขภาพจิต ทรงใช้หลักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาแก่เยาวชนในทุกประเด็นคำถาม โดยไม่มีเงื่อนไข ทรงก่อให้เกิดความร่วมแรง ร่วมใจของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันดำเนินกิจกรรม เพื่อการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนอย่างจริงจัง    

  แนวคิดและกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE มุ่งเน้นการให้โอกาสโดยให้เยาวชนที่เสพยาเปิดเผยตนเองและสะดวกใจในการเข้ามารับการบำบัดและเพิ่มพื้นที่บวกให้เยาวชนทั่วไปได้พัฒนาและแสดงความสามารถที่หลากหลาย ด้วยการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข  และสนุกกับการเรียนรู้กิจกรรมของโครงการฯ ตามแนวทางพระราชทานไม่ได้ส่งผลเฉพาะด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดแต่ได้พิสูจน์แล้วว่าช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนให้มีคุณภาพมีความกล้า มีความมั่นใจ  ทำให้มีความรู้สึกดีๆกับตัวเอง เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองและอยากแสดงออกในทางที่ดีต่อผู้อื่นมากขึ้น  ซึ่งพัฒนาการเหล่านี้  นำไปสู่ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ  ทำให้รู้บทบาทหน้าที่และมีทัศนคติเชิงบวกต่อสังคมโดยรวม

       ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพระพุทธเจ้าในนามผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทรงไว้วางพระทัย มอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ในภาพรวมขอถวายคำมั่นว่าจะรับใช้สนองพระปณิธานใต้ฝ่าพระบาทอย่างเต็มกำลังความสามารถนายสมบัติ  ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่าจังหวัดชัยภูมิ ได้น้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวัยรุ่นและเยาวชน มาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 21 ปี ภายใต้แนวคิด “เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด” สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง หลีกเลี่ยงและห่างไกลจากยาเสพติด โดยการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน มีองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุน และมีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6 – 24 ปี จำนวน 217,266 คน คิดเป็นร้อยละ 94 มีอำเภอและชมรมฯ ในชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ เรือนจำ สถานพินิจฯ และสำนักงานคุมประพฤติ รวม 1,479 ชมรม มีศูนย์เพื่อนใจฯ รวม 527 แห่ง จังหวัดชัยภูมิได้มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อตอบสนองพระปณิธานขององค์ประธานมาอย่างต่อเนื่อง 


นายชัยรัตน์ เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่าโรงเรียนสตรีชัยภูมิได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 และได้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ TO BE NUMBER ONE ในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ทุกปีอย่างต่อเนื่องและสร้างความสำเร็จตลอดมา

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ก่อตั้งมาแล้ว 6 ปี ดำเนินงานโดยยึดหลัก 3ก. 3ย. ได้มีการสร้างค่านิยมในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ มีการบูรณาการร่วมกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก กิจกรรมเด่นของชมรม ได้แก่ การแข่งขันประกวด Cover Dance การพัฒนาศักยภาพให้อาสาสมัครแกนนำเปิดโอกาสการเรียนรู้ที่หลากหลาย สำหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เปิดบริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ในช่วงเช้า พักกลางวัน และช่วงเย็น โดยมีอาสาสมัครประจาศูนย์ 15 คน มีการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนที่มีปัญหา และหากมีปัญหารุนแรงจะส่งต่อให้ครูที่ปรึกษาหรือครูฝ่ายแนะแนวต่อไป มีการแก้ปัญหาพัฒนา EQ เพื่อให้สมาชิกมีทักษะการดำเนินชีวิต ค้นหาและเข้าใจตนเอง มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ และมีกิจกรรมสร้างสุข ที่สมาชิกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เช่น ร้องเพลง เต้น วาดภาพ งานออกแบบเสื้อผ้า งานตัดเย็บกระเป๋าผ้าขาวม้าในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิซึ่งเคยติดยาเสพติด และปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดชัยภูมิ ที่ซักถามปัญหาซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม

--------------------------------------------------------------------------