About Me

header ads

สงขลา ซักซ้อม “การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในกรณีอุบัติภัยหมู่”9 พ.ย. 66 - ปตท.สผ. ร่วมกับสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประชุมซักซ้อม “การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในกรณีอุบัติภัยหมู่” ในพื้นที่ปฏิบัติการสงขลา 8-9 พ.ย.66 ที่โรงแรมลากูน่าสปารีสอร์ท สงขลา นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  กล่าวว่า การเตรียมพร้อมรับมือกับอุบัติภัยหมู่ เป็นภารกิจที่ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการ เพื่อตอบสนอง บรรเทา และฟื้นฟูภัยที่เกิดขึ้น เพื่อป้องกันการส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพ ในวงกว้าง และเมื่อเกิดเหตุแล้ว ไม่ได้เป็นเพียงความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะแต่ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการความร่วมมือกัน 


การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่  8-9 พ.ย.66 นี้ จึงได้จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในพื้นที่ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สงขลา ซึ่งเป็นฐานสนับสนุนสำคัญของกาสำรวจผลิตปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย ซึ่งเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติที่เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของประเทศ เพื่อให้บุคลากรทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ ประสานงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุบัติภัยหมู่ และเป็นประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุงแนวทางให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป  ด้านพญ.อาทิตยา จงไพบูลย์กิจ  ผู้จัดการแผนกการแพทย์และอาชีวอนามัย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปตท.สผ. ตระหนักดีว่าธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นธุรกิจที่ต้องรักษาความมั่นคงในการสรรหาปิโตรเลียมและตอบสนองความต้องการใช้พลังงานของประเทศอย่างต่อเนื่องไม่ให้มีการหยุดชะงัก  จึงมีแนวทางให้แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อให้ ปตท.สผ. ภายใต้ข้อกำหนดของระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ ในหลายด้าน ได้แก่  การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในประเทศไท ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับอุบัติภัยหมู่ในจังหวัดสงขลา ระบบการเตรียมความพร้อมในการรองรับอุบัติภัยหมู่ในพื้นที่ปฏิบัติการของ ปตท.สผ การฝึกซ้อมแผนและอุปกรณ์รองรับอุบัติภัยหมู่ในระบบ ThaiSim โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้มั่นใจว่า สามารถปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุด นาย บัญชา ฉิมตระกูล, ผู้จัดการ ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สงขลา ปตท.สผ. การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้แสดงความตั้งใจของฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ปตท.สผ.  และแสดงให้เห็นความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆที่ได้มาเข้าร่วมประชุมและฝึกปฏิบัติในช่วงสองวันนี้ ทั้งจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้านการรองรับอุบัติภัย โรงพยาบาล และบุคลากรด้านการรองรับอุบัติภัย ซึ่งครอบคลุมในจังหวัดสงขลา