About Me

header ads

“วัชระ”จี้”เศรษฐา” ทวงหนี้”ทักษิณ”ตามคำพิพากษาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายวัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่าได้ส่งหนังสือถึงนายเศรษฐา ทวีสิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง  ขอทราบผลการปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขดำที่ อม. 3/2551 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 4/2551 กรณีสำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งให้กระทรวงการคลังติดตามจำเลยชดใช้ความเสียหาย ความว่าตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งผลคดีคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลข ดำที่ อม. 3/2551 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 4/2551 ขอให้กระทรวงการคลังในฐานะเป็นหน่วยงานที่ได้รับความเสียหายที่ต้องจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีชดเชยความเสียหายที่เกิดจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้แก่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ดำเนินการให้จำเลย (พันตำรวจโทหรือนายทักษิณ ชินวัตร) ชดใช้ความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดกฎหมาย ความละเอียดที่ทราบแล้วนั้น


บัดนี้ระยะเวลาล่วงเลยมาแล้ว 4 ปี 2 เดือน นับแต่วันที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีหนังสือแจ้งให้กระทรวงการคลังดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ข้าพเจ้านายวัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนให้ติดตามและสอบถามความคืบหน้าผลการดำเนินงานให้จำเลย (พันตำรวจโทหรือนายทักษิณ ชินวัตร) ชดใช้ความเสียหายให้กับประเทศชาติแล้วหรือไม่ อย่างไร 


หากจำเลยชดใช้ความเสียหายกับกระทรวงการคลังแล้ว ข้าพเจ้าขอสำเนาหนังสือถึงจำเลย สำเนาเช็ค/ใบสำคัญรับเงินหรือใบเสร็จรับเงินของกระทรวงการคลัง ตามนัยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และหรือสำเนาคำสั่งการบังคับคดี ผลการบังคับคดีและสรุปว่าจำเลยได้ชำระเงินตามคำพิพากษาแล้วหรือไม่ เป็นเงินสุทธิเท่าไร และหากยังไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา ท่านจะดำเนินการเมื่อไร อย่างไร โดยให้สอบถามกรมบัญชีกลางว่าได้รับเงินจากนายทักษิณ ชินวัตร ตามคำพิพากษาศาลแล้วหรือไม่ เป็นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่าไร เมื่อวันที่เท่าไร ขอสำเนาหลักฐานการชำระเงินทุกฉบับ


ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังมีการละเว้นไม่ปฏิบัติตามหนังสือของสำนักงาน ป.ป.ช.ขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนลงโทษตามกฎหมายต่อไป แต่ถ้าหากดำเนินการแล้ว ต้องขอขอบพระคุณยิ่ง


นายวัชระกล่าวต่อว่ากรณีนี้เกิดความเสียหายกับธนาคารเอ็กซิมแบงค์ 4,000 ล้านบาทบวกดอกเบี้ย จากการกระทำของนายทักษิณ จึงขอให้กระทรวงการคลังเปิดเผยให้สาธารณชนทราบว่านายทักษิณได้ชดใช้เงินให้กับประเทศเป็นเงินทั้งสิ้นเท่าไหร่ เมื่อใด