About Me

header ads

ชี้แจงข้อกังขา "วัชระ" กรมราชทัณฑ์ยัน "ไม่ได้เลือกปฏิบัติ" ปมขอพระราชทานอภัยโทษ "ทักษิณ""...กรมราชทัณฑ์ ชี้แจงต่อวัชระ เพชรทอง ยืนยัน การดําเนินการเสนอเรื่องราวทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษแก่ นช.ทักษิณ ชินวัตร ได้พิจารณาดําเนินการให้ตามขั้นตอน และไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายใดรายหนึ่งแต่อย่างใด..."

จากกรณีที่นายวัชระ เพชรทอง อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ มีหนังสือสอบถามหลักเกณฑ์การทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษแก่ นช.ทักษิณ ชินวัตร และข้อมูลสถิตินักโทษเด็ดขาดของกรมราชทัณฑ์ ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้มีหนังสือชี้แจงต่อนายวัชระ เพชรทอง ต่อกรณีดังกล่าว ดังต่อไปนี้

เรื่อง แจ้งข้อมูลเรื่องการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ

เรียน นายวัชระ เพชรทอง

อ้างถึง หนังสือของท่าน ฉบับลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้สอบถามหลักเกณฑ์การทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทาน อภัยโทษ ความคืบหน้าการยื่นฎีกาทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานอภัยโทษของผู้ต้องโทษ และข้อมูลสถิตินักโทษ เด็ดขาดของกรมราชทัณฑ์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมราชทัณฑ์ ขอเรียนว่า

๑. การขอพระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคล (เฉพาะราย) เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๙ ซึ่งบัญญัติว่า พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจ ในการขอพระราชทานอภัยโทษ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตั้งแต่มาตรา ๒๕๙ ถึงมาตรา ๒๖๑ บัญญัติให้ ผู้ต้องคําพิพากษาให้รับโทษอย่างใดๆ หรือผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้อง เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว ถ้าจะทูลเกล้าฯ ถวายเรื่องราวต่อพระมหากษัตริย์ขอรับพระราชทานอภัยโทษ จะยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรมก็ได้ หากผู้ถวายเรื่องราวซึ่งต้องจําคุกอยู่ในเรือนจํา จะยื่นเรื่องราวต่อพัศดีหรือผู้บัญชาการ เรือนจําก็ได้ เมื่อได้รับเรื่องราวนั้นแล้วให้พัศดีหรือผู้บัญชาการเรือนจําออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นเรื่องราว แล้วให้รีบส่งเรื่องราวนั้นไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่

ถวายเรื่องราวต่อพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งถวายความเห็นว่าควรพระราชทานอภัยโทษหรือไม่


๒. กรณีของผู้ต้องโทษรายที่ท่านสอบถาม เป็นผู้ต้องคําพิพากษาให้รับโทษจําคุก ซึ่งคดีถึงที่สุดแล้ว จึงสามารถทูลเกล้าฯ ถวายเรื่องราวต่อพระมหากษัตริย์ขอรับพระราชทานอภัยโทษ โดยยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรม ผ่านทางผู้บัญชาการเรือนจําได้ โดยกรมราชทัณฑ์ ได้รับเรื่องราวทูลเกล้าฯ ดังกล่าว และได้ ประมวลข้อเท็จจริงพร้อมจัดทําหนังสือเสนอพิจารณาตามลําดับต่อไปแล้ว ก่อนได้รับหนังสือสอบถามจากท่าน 


๓. สถิตินักโทษเด็ดขาดของกรมราชทัณฑ์ เป็นข้อมูลที่เผยแพร่ให้ประชาชนสามารถเข้าชมได้ ทางเว็ปไซต์ www.correct.go.th และการยื่นเรื่องราวทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเป็นสิทธิ ของนักโทษเด็ดขาดหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งหากได้มีการยื่นเรื่องราวทูลเกล้าฯ โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณาที่ถูกต้องครบถ้วน กรมราชทัณฑ์ไม่มีอํานาจชะลอ ระงับ หรือยับยั้งการดําเนินการเสนอเรื่องราวทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษดังกล่าว โดยจะต้องพิจารณา ดําเนินการให้ตามขั้นตอน และไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายใดรายหนึ่งแต่อย่างใด


จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ


(นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์) 

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทน อธิบดีกรมราชทัณฑ์


กองทัณฑปฏิบัติ กลุ่มงานอภัยโทษ โทร. ๐ ๒๔๖๗๓๓๗๔

โทรสาร ๐ ๒๙๖๗ ๓๓๗๔