About Me

header ads

"กรมพัฒนาที่ดิน" จัดงานวันดินโลก ปี 2566 น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 ชูดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต ณ ศูนย์พัฒนาเขาหินซ้อนฯ


วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายอนุชา  นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน แถลงข่าวเปิดงานวันดินโลก ปี 2566 

(World Soil Day 2023) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-10 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ 
นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร โดยผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆ จนเป็น

ที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถและยอมรับไปทั่วโลก สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union 

of Soil Sciences–IUSS) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล และประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” (The Humanitarian Soil Scientist) และต่อมาองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ โดยการรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพเป็นวันดินโลก (World Soil Day) ซึ่งมีผลให้วันดินโลกได้รับการบรรจุในปฏิทินปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ โดยตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป 

ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า 200 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยจะจัดงานเฉลิมฉลองพร้อมกัน ซึ่งงานวันดินโลกปี 2566 นี้ Global Soil Partnership (GSP) กำหนดหัวข้อหลักการจัดงาน 

ในชื่อ “Soil and Water : a source of life” เน้นความสำคัญของทรัพยากรดิน และน้ำในภาคการเกษตร 

ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การปกป้องดูแลดินและน้ำให้มีความยั่งยืน จะช่วยให้เกิด

ความมั่นคงทางอาหาร ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ รวมทั้งคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์

  นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า การจัดงานวันดินโลกปี 2566 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่มีการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

ดินและน้ำ ทั้งภาครัฐและเอกชน ขับเคลื่อนการจัดงาน เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติคุณในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชปณิธานแห่งพระบรมราชนกนาถ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและการพัฒนาที่ดินอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย  นิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติด้านดินและน้ำ เทคโนโลยีนวัตกรรมการบริหารจัดการดินและน้ำ จัดแสดงแปลงสาธิตการบริหารจัดการที่ดินและน้ำด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเสวนาระดับนานาชาติ เสวนาหมอดินอาสา ฐานเรียนรู้ด้านต่างๆ กิจกรรมประกวดแข่งขันต่างๆ อาทิ ประกวดวาดภาพจากดิน แข่งขันทำอาหารจากสมุนไพร กิจกรรม DIY งานศิลป์ทำจากดินและวัสดุธรรมชาติ เดินเทรลท่ามกลางธรรมชาติ ยามเย็นจัดแสดงดนตรีในสวน และเชิญเลือก

ซื้ออาหารที่ผลิตจากดินดีร้อยร้านค้า และ มีวิวถ่ายรูปสวยๆ อาทิ ทุ่งปอเทือง ทุ่งคอสมอส เป็นต้น

    นอกจากนี้ ภายในงานแถลงข่าวมีการมอบรางวัลประกวดภาพถ่ายเนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” จำนวน 3 รางวัล รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ภาพถ่าย “ลากเรือรดน้ำผัก” ผลงานของนายธวัช บุญนวม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภาพถ่าย “คุณค่าของแผ่นดิน” ผลงานของนายอุเทน ฟูศรี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ภาพถ่าย “ฟาดให้ขาว ข้าวจะดี” ผลงานของ

นายรังสรรค์ ศรีวรลักขณา  สามารถติดตามรายละเอียดงานวันดินโลกปี 2566 ได้ทาง เพจ Facebook กรมพัฒนาที่ดิน, เพจ Facebook World Soil Day วันดินโลก หรือ โทร 1760 นอกจากนี้ กรมพัฒนาที่ดินกำหนดให้สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดทั่วประเทศ จัดงานวันดินโลกตลอดเดือนธันวาคม 2566 อีกด้วย” อธิบดีปราโมทย์ กล่าวทิ้งท้าย


*******************************