About Me

header ads

คุรุสภาจัดการทดสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งแรก รอบที่ 2 ทั่วประเทศ ผ่านไปด้วยดี ทุกสนามสอบปฏิบัติตามมาตรการการทดสอบ และการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 รอบที่ 1 ไปแล้วนั้น สำหรับวันนี้ (วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566) เป็นการทดสอบ รอบที่ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Computer Based เป็นครั้งแรก ทั่วประเทศ ใน 8 ศูนย์สอบทั่วทุกภูมิภาค (ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีเช่นเดียวกันกับครั้งที่ผ่านมา ทุกสนามสอบปฏิบัติตามมาตรการการ เข้ารับการทดสอบ และมีมาตรการจัดการทดสอบฯ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ปลอดทุจริต เพราะคุณภาพการศึกษาจะเกิดขึ้นได้ต้องมีครูที่มีคุณภาพ
ผศ.ดร.อมลวรรณ กล่าวต่อว่า การจัดการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการทดสอบในการทำข้อสอบได้โดยง่าย ผ่านโปรแกรมและระบบ การทดสอบที่มีความทันสมัยเช่นเดียวกันกับข้อสอบของ ก.พ. ออนไลน์ สามารถเลือกใช้เมนูต่างๆ โดยเลือกคำตอบได้สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน ก่อให้เกิดความสะดวกในการทำข้อสอบ รวมถึงการดำเนินการตรวจข้อสอบเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ อีกทั้ง ข้อสอบก็เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบ ดำเนินการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สำหรับข้อสอบที่ใช้เป็นข้อสอบวัดเชิงสถานการณ์ (Situation-Based Testing) ซึ่งเป็นข้อสอบเชิงบูรณาการความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เป็นองค์รวม ที่แสดงถึงการแสดงออกของสมรรถนะตามวิชาชีพครูตามขอบเขตสถานการณ์การทำงานของครู นอกจากนี้ ทางสนามสอบต่างๆ ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าสอบให้อย่างเหมาะสมกับผู้เข้าสอบทุกคน รวมถึงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่จัดการทดสอบฯ  
การทดสอบฯ ในรอบที่ 1 และ 2 นี้ มีจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบทั้งสิ้น จำนวน 8,587 คน  โดยในรอบที่ 1 ที่ผ่านมา มีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวนทั้งสิ้น 4,288 คน และสำหรับรอบที่ 2 นี้  มีจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบทั้งสิ้น จำนวน 4,299 คน จำแนกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบตามสนามสอบ ได้แก่ สนามสอบกรุงเทพฯ จำนวน 1,017 คน จังหวัดจันทบุรี จำนวน 616 คน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 738 คน จังหวัดลำปาง จำนวน 442 คน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 363 คน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 127 คน จังหวัดจังหวัดสุราษฎ์ธานี จำนวน 602 คน และจังหวัดสงขลา 394 คน 

“สำหรับการทดสอบในรอบที่ 3 และรอบที่ 4 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2566 ที่จะถึงนี้ ใน 8 ศูนย์สอบทั่วประเทศเช่นเดียวกันกับในครั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะดำเนินการจัดการทดสอบฯ ให้เป็นไปอย่างสุจริต ยุติธรรม และมีความโปร่งใส และเมื่อเสร็จสิ้น การทดสอบแล้ว จะประกาศผลสอบในวันที่ 15 มกราคม 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ https://ksp66.thaijobjob.com/และผ่านระบบ “KSP Self-Service” ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยตรวจสอบและพิมพ์ผลการทดสอบฯ เป็นรายบุคคล ในรายวิชาที่เข้าทดสอบผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยตนเอง” ผศ.ดร.อมลวรรณ กล่าว


#คุรุสภา #ทดสอบรับใบอนุญาต #วิชาชีพครู #ครู