About Me

header ads

ฉลามจิ๋ว มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) กวาด 17 ทอง 10 เงิน 9 ทองแดง ครองแชมป์เจ้าสระ กีฬาสาธิตสามัคคี ‘46     


     การแข่งขันว่ายน้ำ กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 ‘ฉัททันต์เกมส์’ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถม โชว์ฟอร์มคว้าชัย 17 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน และ 9 เหรียญทองแดง พร้อมทุบสถิติท่ากบ ในรุ่นอายุ 10 - 11 ปี โดย ด.ญ.พรรณวรท อินทะนา  ทำได้ 36.19 วินาที พร้อมกับกวาดรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ประเภทหญิง ได้แก่ ด.ญ.พรรณวรท อินทะนา นักกีฬายอดเยี่ยมรุ่น 10-11 ปี ทำได้ 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และทำลายสถิติ ท่ากบ 50 เมตร และนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทชาย ได้แก่  ด.ช.ธภัทร ศรีโสภาเจริญรัตน์ นักกีฬายอดเยี่ยมรุ่น อายุ 10-11 ปี ทำได้ 5 เหรียญทอง

สรุปเหรียญรางวัล โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถม ในกีฬาว่ายน้ำ มีดังนี้          17 เหรียญทอง ได้แก่ 

1-2. ด.ญ.ชัญญา พานเฟือง 2 ทอง จากท่าผีเสื้อ 50 เมตร และ ท่ากรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 10-11 ปี หญิง 

3-4. ด.ช.ธภัทร ศรีโสภาเจริญรัตน์ 2 ทอง จากท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร และ 100 เมตร รุ่นอายุ 10-11 ปี ชาย

5.  ด.ช.พีธราต์ สิริภัทร์โชติกุล จากท่าเดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่นอายุ 10-11 ปี ชาย 

6. ด.ญ.ชัญญา พานเฟือง จากท่าเดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่นอายุ 10-11 ปีหญิง 

7. ด.ญ.พรรณวรท อินทะนา จากท่ากบ 50 เมตร รุ่นอายุ 10-11 ปีหญิง - **ทำลายสถิติกีฬาสาธิตสามัคคี เวลา 36.19 วินาที**

8. ด.ช.ธภัทร ศรีโสภาเจริญรัตน์ จากท่าผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 10-11 ปี ชาย 

9. ด.ช.กันตพล ธนาพรพูนพงษ์  จากท่าผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 8-9 ปี ชาย 

10.  ด.ช.ภัทร ภิรมย์การ จากท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 8-9 ปี ชาย

11.ด.ญ.เบญญาภา มั่นหมั่น จาก่าฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่นอายุ 8-9 ปีหญิง 

12. ผลัดผสม 4x50 ม. medley(ผสมท่า) รุ่นอายุ 10-11 ปี

    - ด.ช.ธภัทร ศรีโสภาเจริญรัตน์

    - ด.ญ.พรรณวรท อินทะนา

    - ด.ญ.ชัญญา พานเฟือง

    - ด.ช.พีธราต์ สิริภัทร์โชติกุล

13. ผลัดผสม 4x50 ม. medley(ผสมท่า) รุ่นอายุ 8-9 ปี

    - ด.ช.กันตพล ธนาพรพูนพงษ์ 

    - ด.ญ.ณัฐปภัสร์ จุลวัฒนพงษ์

    - ด.ญ.เบญญาภา มั่นหมั่น 

    - ด.ช.ภัทร ภิรมย์การ

14. ผลัดผสม 4x50 ม. รุ่นอายุ 10-11 ปี หญิง

    - ด.ญ.พราวพิชชา ตั้งจิตรเมตต์

    - ด.ญ.ธีรยา ภู่น้อยศักดิ์

    - ด.ญ.ปุณณภา สุขเวสโก

    - ด.ญ.เบญญาภา กุลศิริเกษม

15. การแข่งขันว่ายน้ำท่าผลัดผสมฟรีสไตล์ 4x50 เมตร รุ่นอายุ 10-11 ปี 

       - ด.ช. ธภัทร ศรีโสภาเจริญรัตน์ 

       - ด.ญ.ชัญญา ฟานเฟือง

       - ด.ญ.พรรณวรท อินทะนา

       - ด.ช.พีธราต์ สิริภัทร์โชติกุล

16. การแข่งขันว่ายน้ำท่าผลัดผสมฟรีสไตล์ 4x50 เมตร รุ่นอายุ 8-9 ปี 

       - ด.ช.กันตพล ธนาพรพูนพงษ์  

       - ด.ญ.เบญญาภา มั่นหมั่น

       - ด.ช.ภัทร ภิรมย์การ

       - ด.ญ.ณัฐปภัสร์ จุลวัฒนพงษ์

17. การแข่งขันว่ายน้ำท่าผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร รุ่นอายุ 10-11 ปี หญิง

       - ด.ญ.ปุณณภา สุขเวสโกง

       - ด.ญ.พราวพิชชา ตั้งจิตรเมตต์

       - ด.ญ.เบญญาภา กุลศิริเกษม

       - ด.ญ.ธีรยา ภู่น้อยศักดิ์


10 เหรียญเงิน ได้แก่

1.  ด.ช.เรย์ ศรีประเสริฐสุข จากท่าผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 7 ปี ชาย

2-3. ด.ญ.พรรณวรท อินทะนา 2 เหรียญเงิน จากท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร และ100 เมตร รุ่นอายุ 10-11 ปี หญิง 

4-5. ด.ญ.เบญญาภา มั่นหมั่น 2 เหรียญเงิน จากท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร และ 100 เมตร รุ่นอายุ 8-9 ปี หญิง 

6-7. ด.ช.กันตพล ธนาพรพูนพงษ์ 2 เหรียญเงิน จากท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร และกรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 8-9 ปี ชาย

8. ผลัดผสม 4x50 ม. medley(ผสมท่า) รุ่นอายุ 7 ปี

    - ด.ญ.ฐิติรัตน์ วิศวปัทมวรรณ

    - ด.ญ.ญดา เผือกนาโพธิ์

    - ด.ช.เรย์ ศรีประเสริฐสุข

    - ด.ช.ปธานิน เพ็ญพน

9.  ผลัดผสม 4x50 ม. รุ่นอายุ 10-11 ปี 

    - ด.ช.พีราวิชญ์ งามอัครกุล

    - ด.ช.กฤชนัท จุลวัฒนพงษ์

    - ด.ช.ธัชภาส แก้วปลั่ง

    - ด.ช.ภูผา เผ่ามานะเจริญ

10. ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร รุ่นอายุ 10-11 ปี ชาย

       - ด.ช.ภูผา เผ่ามานะเจริญ 

       - ด.ช.ธัชภาส แก้วปลั่ง

       - ด.ช.กฤชนัท จุลวัฒนพงษ์

       - ด.ช.นภัทร วงศ์พานิช


9 เหรียญทองแดง ได้แก่ 

1. ด.ช.ภัทร ภิรมย์การ จาก่ากรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 8-9 ปี ชาย 

2. ด.ญ.พราวพิชชา ตั้งจิตรเมตต์ จากท่ากรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 10-11 ปี หญิง

3-4. ด.ญ.ธีรยา ภู่น้อยศักดิ์ 2 ทองแดง จากท่ากบ 50 เมตร และท่าเดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่นอายุ 10-11 ปี หญิง 

5-6. ด.ญ.ณัฐปภัสร์ จุลวัฒนพงษ์ จากท่ากบ 50 เมตร และท่าเดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่นอายุ 8-9 ปีหญิง 

7-8. ด.ช.พีธราต์ สิริภัทร์โชติกุล จากท่ากบ 50 เมตร และฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 10-11 ปี ชาย 

9. ด.ญ.ปุณณภา สุขเวสโก จากท่าผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 10-11 ปี หญิง