About Me

header ads

วันนอร์ ตั้งกรรมการสอบ ทุจริตอาคารรัฐสภา

 


คำสั่งสภาผู้แทนราษฎรที่ ๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง

ด้วยนายวัชระ เพชรทอง และนายสมบูรณ์ ทองบุราณ ได้มีหนังสือฉบับลงวันที่

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายวัชระ เพชรทอง ได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ ฉบับลงวันที่ ๓ด มีนาคม ๒๕๖๕ ฉบับลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ฉบับลงวันที่ ๒0 มิถุนายน ๒๕๖๕ ฉบับล่งวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ฉบับลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ หนังสือนางสาววิภารัตน์ ถมยา ฉบับลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ หนังสือสำนักงานเลขานุการ ก.ร. ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ และหนังสือ

คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาที่ สผ.0๐๐๒/๑๓๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งมติ ก.ร.

โดยหนังสือจำนวน ๑- ฉบับ ดังกล่าว เกี่ยวกับการร้องเรียนเรื่องโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

พร้อมอาคารประกอบ โดยมีข้อกล่าวหาและข้อเท็จจริงสรุปได้ ดังนี้

๑. หนังสือร้องเรียนของนายวัชระ เพชรทอง และนายสมบูรณ์ ทองบุราณ ฉบับลงวันที่

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กล่าวหานางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กับพวก และบริษัทเอกขน

ที่เกี่ยวข้อง ได้กระทำการส่อทุจริตโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบ โดยมี

คำสั่งงานแก้ไขเพื่

มเติมให้ผู้รับจ้างดำเนินงานเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของงานก่สร้างอาคารรัฐสภา

แห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างข้อ ๑๙ โดยลตแผ่นฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา ๑๕ มม.

๑. แผ่น ในผนังกันเสียงและผนังดูดชับเสียงห้องประชุมกรรมาธิการบริเวณ ขั้น ๓ และชั้น ๔ จำนวน ๑๑๓ ห้อง

ตามความเห็น (ข้อเสนอ) ของผู้รับจ้าง แต่ไม่ปฏิบัติตามความเห็นของผู้ออกแบบ คำสั่งของเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร ในการลดสเปคผนังห้องประชุมกรรมาธิการดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งไม่ขอบด้วยหลักบริหาร

สัญญาประกอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. หนังสือร้องเรียนของนายวัชระ เพชรทอง ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ กล่าวหา

นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้ แทนราษฎร กรณีแถลงข่าวว่า "การตรวจรับไม่แล้วเสร็จ"

อันเป็นความเห็จ โดยข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร และนายสาธิต ประเสริฐศักดิ์ รองเลขาธิการสภาผู้แหนราษฎร และประธานคณะกรรมการ

ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบ ได้ร่วมกันแถลงขี้แจงข้อเท็จจริง

ต่อสื่อมวลขน ในกรณีไม้ที่ทำการปูพื้นอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ไม่ตรงตามข้อกำหนดในสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร

รัฐสภาแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบ โดยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ขี้แจงกรณีไม้ปูพื้นว่า "การตรวจรับ

ไม่แล้วเสร็จ" โดยนายวัชระ เพขรทอง ได้มีหนังสือโต้แย้งและแถลงข่าวว่าไม้ที่ใช้ปูพื้นอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบ ซึ่งกำหนดให้

ใช้ไม้ตะเคียนท่อง แต่จากการตรวจสอบพบว่าเป็นไม้พะยอม ซึ่งไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญา

ทำให้กรรมการตรวจการจ้างจำนวนหนึ่งนำประเด็นดังกล่าวไป่พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง

ซึ่งต่อมาคณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีหนังสือไปถึงกรมป่าไม้ เพื่อให้ตรวจสอบไม้ที่ใข้ปูพื้นอาคารรัฐสภา

แห่งใหม่ โดยกรมบำไม้ได้แจ้งผลการตรวจสอบว่าเป็นไม้พะยอม ไม่ใขไม้ตะเคียนทองตามข้อกำหนดในสัญญา

๓. หนังสือร้องเรียนของนายวัชระ เพชรทอง ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ กล่าวหา

นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีพฤติกรรมทุจริตในโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภา

แห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ และกรณีปรากฎผลการตรวจพิสูจน์ตัวอย่างไม้ที่ใช้ปูพื้นอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ซึ่งไม่ตรงตามข้อกำหนดในสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ โดยข้อเท็จจริง

ปรากฏว่า ในสัญญาระบุให้ผู้รับจ้างใช้ไม้ชนิดตะเคียนทองปูพื้นอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ แต่ปรากฎผลการตรวจ

พิสูจน์ตัวอย่างไม้ในโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบ จากกรมป่าไม้ตามหนังสือ

ที่ ทส ๑๖๐๗.๕๒๐ /๖๕๕๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้าง

อาคารรัฐสภาแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบ ได้มีหนังสือขอให้กรมป่าไม้ตรวจพิสูจน์ชนิดของไม้ตัวอย่าง

โดยปรากฏว่าเป็นไม้พะยอมมิใขไม้ตะเคียนทองตามข้อกำหนดในสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

พร้อมอาคารประกอบ ซึ่งการใช้ไม้พะยอมมาปูพื้นแทนไม้ตะเคียนทองนั้นเป็นเหตุให้สำนักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร (ผู้ว่าจ้าง) ได้รับคว

วามเสียหายอย่างร้ายแรง เนื่องจากคุณภาพไม้ไม่ตรงตามข้อกำหนด

ในสัญญา และมีคุณภาพต่ำกว่าที่กำหนดในสัญญา ประกอบกับได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างไปแล้ว

เป็นจำนวนเงินกว่า ๑๑,๐๐๐ ล้านบาท

๔. หนังสือร้องเรียนของนายวัชระ เพชรทอง ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กล่าวหา

นายสาธิต ประเสริฐศักดิ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง

โครงการก่สร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ .พร้อมอาคารประกอบ กล่าวอ้างคำพูดของประธานรัฐสภาว่า

ได้ให้นโยบายสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้ตรวจรับการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

พร้อมอาคารประกอบ ให้เสร็จก่อนการประขุมเอเปค ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

๕. หนังสือร้องเรียนของนายวัชระ เพชรทอง ลงวันที่ ๒0 มิถุนายน ๒๕๖๕ กล่าวห่าในกรณี

การตีความบิดเบือนข้อกำหนดตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ เพื่อให้มี

การยอมรับไม้พะยอมหรือไม้ชนิดอื่นในการปูพื้นอาคารรัฐสภาแห่งใหม่แทนไม้ตะเคียนทอง และกรณีตีความ

บิดเบือนข้อกำหนดตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ เกี่ยวกับงาน

งวดสุดท้าย

๖. หนังสือร้องเรียนของน่ายวัชระ เพชรทอง ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กล่าวหา

นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรณีการนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ได้ลงข่าว

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ๒๕๖๕ ว่าได้เกิดฝนตกหนักที่อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ จนทำให้การจัดนิทรรศการ ๙๐ ปี

รัฐสภา ที่จัดบริเวณพื้นไม้ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ได้รับผลกระทบ และมีน้ำฝนท่วมพื้นที่อาคารรัฐสภา โดยผู้ร้อง

เห็นว่าการชี้แจงดังกล่าวเป็นการรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา และเป็นการรายงานโดยปกปิดข้อความ

ที่ควรต้องแจ้ง (ต่อสาธารณะ) ถือว่าเป็นการรายงานเท็จ

๗. หนังสือของนายวัชระ เพชรทอง ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ ติดตามความคืบหน้า

และข้อเท็จจริงการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตโครงการการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคาร

ประกอบ และขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงฯ นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

และนายสาธิต ประเสริฐศักดิ์ ประธานกรรมการตรวจการจ้าง กับพวก กรณีอนุมัติเบิกจ่ายเงินงวด

งานไม้ตะเคียนทองและลดสเปคผนังห้องประชุมกรรมาธิการ จำนวน ๑๑๓ ห้อง     

*. หนังสือของนางสาววิภารัตน์ มยา ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอร้องทุกข์

กรณีผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้องและเบ็นธรรม โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีดำริเห็นชอบ

ตามข้อ ๓ ให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โดยให้นำเรื่องไปรวม

พิจารณากับเรื่องที่ร้องประธาน ก.ร.

๙. หนังสือจากสำนักงานเลขานุการ ก.ร. ที่'สผ 0๐๐๒.๐๖/๓๙๑ ลงวันที่ .๒๗ กันยายน

๒๕๖๖ เรื่อง ขอร้องทุกข์กรณีผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้องและเป็นธรรม (นางสาววิภารัตน์ ถมยา)

เรียน เลขานุการ ก:ร. โดยประธานรัฐสภาในฐานะประธาน ก.ร. มีดำริให้เล่ขาธิการดำเนินการตามข้อสั่งการ

ที่เคยได้มีดำริในหนังสือคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา ที่ สผ 00๐๒/๑๓๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

๑๐ . หนังสือคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาที่ สผ 000๒/๑๓๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม

๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งมติ ก.ร. โดย ในคราวประชุมประชุม ก.ร. ครั้งที่ ๖/6๕๖๖ วันอังคารที่ ๒0 มิถุนายน ๒๕๖๖

ที่ประชุมได้พิจารณารายุงานผลการพิจารณาชอง อ.ก.ร. เฉพาะกิจตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนฯ แล้ว

มีมติเสียงข้างมากเห็นชอบตามความเห็นและข้อสังเกตที่ อ.ก.ร. เสนอ ดังนี้

๑) การดำเนินการเรื่องนายวัชระ เพชรทอง กับพวก ร้องเรียนกล่าวหาข้าราชการสำนักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรณีการปูพื้นไม้ตะเคียนทอง

๒) การดำเนินการเรื่องนายวัชระ เพชรทอง กับพวก ร้องเรียนกล่าวหาข้าราชการสำนักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรณีผนังห้องประชุมกรรมาธิการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๖ และมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับข้อ ๕ ของกฎ ก.ร.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงแต่งตั้ง

คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

๑. นางวัชราภรณ์ รัตนโกเศศ จันทรเจริญ

เป็นประธานกรรมการ

๒. นายชูพงศ์ นิลสกุล

เป็นกรรมการ

เป็นกรรมการ .

๓. นายกุลพล วัชรกาฬ

๔. นางภัทริดา สุคุณณี

เป็นกรร่มการ

๕. นางสาวฐานพร ม่วงมณี

เป็นกรรมการและเลขานุการ

๖. นายปฐมพงษ์ วงศ์วิเศษ

เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๗. นางสาวปุณณภา บุญอินทร์

เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว

ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วเสนอรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริง พร้อมสำนวนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ญ วันที่ 31 ตุล่าคม พ.ศ. 2566


(นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา)

ประธานสภาผู้แทนราษฎร