About Me

header ads

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดมุกดาหาร


 
เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBE ONE ณ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายวรญาณ  บุญณราช   ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายแพทย์จุมภฎ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต  หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE และเลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE หัวหน้าส่วนราชการ  คณาจารย์ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า นักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดมุกดาหารเฝ้ารับเสด็จ

นายวรญาณ  บุญณราช   ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 21 ปี ที่จังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ครบทุกอำเภอ ทั้ง 7 อำเภอ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ เกิดค่านิยมที่ถูกต้อง เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง รวมทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมอย่างต่อเนื่อง จนเกิดจังหวัดมุกดาหารเมืองแห่ง TO BE NUMBER ONE อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง


             ปัจจุบัน จังหวัดมุกดาหาร มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6–24 ปี จำนวน 87,512 คน คิดเป็นร้อยละ 99.24 มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 95 แห่ง ในชุมชน 604 แห่ง ในสถานประกอบการ 17 แห่ง ในเรือนจำ ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและในสำนักงานคุมประพฤติ หน่วยละ 1 แห่ง รวม 715 แห่ง  มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE รวมทั้งสิ้น 61 แห่ง จังหวัดมุกดาหาร ได้มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อสนองพระปณิธานขององค์ประธานอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน เป็นจังหวัดรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1 และมีผลการดำเนินงานอำเภอและชมรม  ดังนี้  บริษัท สหเรือง จำกัด อยู่ในกลุ่ม ต้นแบบเพชร อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอหนองสูง โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร และ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า สาขามุกดาหาร อยู่ในกลุ่มต้นแบบเงิน  อำเภอคำชะอี วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย และชุมชนบ้านคำพอก อำเภอหนองสูง อยู่ในกลุ่มดีเด่น จังหวัดมุกดาหาร มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นจำนวน 8 คน และมีเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOLระดับประเทศ 3 คน


          นายเนรมิต กฤตาคม  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา จังหวัดมุกดาหารกล่าวว่าโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา จังหวัดมุกดาหาร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2518 ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน  874 คน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 54 คน  เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE  มาเป็นแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และด้วยความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท ดำเนินงานอย่างจริงจังของนักเรียน จากรุ่นสู่รุ่นส่งผลให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา จังหวัดมุกดาหาร มีลักษณะโดดเด่นในด้านการเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ปัจจุบันชมรม TO BE NUMBER ONE   ของโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา จังหวัดมุกดาหาร มีผลการดำเนินงานดีเด่นของจังหวัดมุกดาหาร   นางสาวไอรินดา  กลางประพันธ์  ผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา  กล่าวว่าศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา เปิดให้บริการมาเป็น ระยะเวลา 15 ปี โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ในเวลาเช้า พักกลางวัน และหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจำศูนย์จำนวน 20 คน โดยยึดหลักในการทำงานคือ เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง กิจกรรมภายในศูนย์ฯ ได้แก่การให้บริการปรับทุกข์ สร้างสุข  แก้ปัญหา  พัฒนา EQ และกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็น ร้อง เต้น  พูด  งานประดิษฐ์  งานฝีมือ  ศิลปะดนตรีและกีฬา รวมทั้งจัดบริการเพื่อให้โอกาสสำหรับการแสดงออกถึงพลังสร้างสรรค์ที่มีอยู่ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต และป้องกันปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของสมาชิก
ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก  “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเคยติดยาเสพติด และปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดมุกดาหาร ที่ซักถามปัญหาซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------