About Me

header ads

รวมแผ่นดิน “มาดามหยก” ยกเครื่องจัดประชุมตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ส่ง ดร.มนตรี นั่ง หน.พรรคฯ .


ดีเดย์ พรรครวมแผ่นดิน จัดประชุมใหญ่สามัญ เลือก ดร.มนตรี พรมวัน ขึ้นนั่ง “หน.พรรค" โดยมี "มาดามหยก" ประธานที่ปรึกษา หัวหน้าสาขาภาคเหนือพรรครวมแผ่นดิน เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย “พัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมประชาธิปไตย รับใช้ประชาชน” รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ พรรครวมแผ่นดิน มุ่งเน้นความยั่งยืนจากการเพิ่มรายได้ประเทศ-รายได้ครัวเรือน พัฒนาสินค้าเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตลอดจน ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่  ภายใต้การรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทย ให้ความสำคัญสืบสานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม จากทุกภาคของประเทศไทย ต่อยอดผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน สร้างมูลค่าเพิ่มสู่สากล ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุนสิทธิประชาชนทุกเพศทุกวัย ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างSoft Powerในทุกด้าน

.

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ปี 2566 พรรครวมแผ่นดิน ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมโรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ 404 หมู่ที่ 17 ถนนคชพลายุกต์ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อรับรองรายงานการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา พร้อมแถลงผลงานกิจกรรมพรรค แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ มี น.ส.กชพร เวโรจน์ หรือ "มาดามหยก" ประธานที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาภาคเหนือ พรรครวมแผ่นดิน พร้อมคณะกรรมการ สมาชิก เข้าร่วมกว่า 500 คน

.
ทั้งนี้ในที่ประชุมได้เสนอชื่อ ดร.มนตรี พรมวัน เป็นหัวหน้าพรรครวมแผ่นดิน คนใหม่ แทน พลเอก ชัชชัย ภัทรนาวิก ด้วยมติเอกฉันท์ พร้อมเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ประกอบด้วย ดร.มนตรี พรมวัน เป็นหัวหน้าพรรค ,พลตรี พิชิต บุตรวงศ์ เป็นรองหัวหน้าพรรค ,นายมาโนช อุณหกาญจน์กิจ เป็นรองหัวหน้าพรรค, นายเฉลิมพล ระดาพัฒน์ เป็นรองหัวหน้าพรรค, นายเขมธนวัฒน์ ชูชาติวงศ์สกุล เป็นรองหัวหน้าพรรค, นายชาญชัย โตพฤกษา เป็นรองหัวหน้าพรรค, นายอนุชา เจริญรักษ์ เป็นเลขาธิการพรรค, นายณัฐพล ทองคำ เป็นเหรัญญิกพรรค, นายรุ่งโรจน์ รุ่งณรงค์รักษ์ เป็นนายทะเบียนสมาชิกพรรค, นายภาสพล โตหอมบุตร เป็นโฆษกพรรค, นายโชคชัย ตันประเสริฐ เป็นกรรมการบริหารพรรค,  นางสาวอภิภาวดี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นกรรมการบริหารพรรค, และนางนัฐฐานันท์ ดวงมาลย์ เป็นกรรมการบริหารพรรค รวม 13 คน โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรครวมแผ่นดิน ข้อ 6 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 111/17 หมู่บ้านกุลพันธ์วิลล์ 17  ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50100 และข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 พรรครวมแผ่นดินครั้งที่ 3/2566 วันที่ 16 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

.

น.ส.กชพร หรือมาดามหยก กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว เพื่อสานต่ออุดมการณ์และเจตนารมย์ของอาน้อย พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ก่อตั้งพรรครวมแผ่นดิน

คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ประกอบไปด้วยผู้มากประสบการณ์จากหลากหลายสาขาอาชีพทุกเพศทุกวัย ทำงานเบื้องหลังและเบื้องหน้า ด้วยใจเสียสละมาเป็นเวลานาน พร้อมจะทำประโยชน์ให้ประชาชน สังคม และประเทศชาติพร้อมทำงานกับทุกพรรค ไม่มีเงื่อนไข เพื่อความสามัคคีปรองดองเป็นคนไทยด้วยกัน ไม่แบ่งฝ่าย เดินหน้าทำงานการเมืองด้วยใจรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ เพื่อประชาชน และประเทศอย่างแท้จริง ภายใต้การคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ความเป็นไทย ที่มีความทันสมัย อ่อนน้อม เคารพกันและกัน


ในวันนี้ มีกลุ่มแม่บ้านจากตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และกลุ่มแม่บ้านนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนครนำผ้าซิ่นตีนแดง และผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือ ของกลุ่มแม่บ้านมามอบให้กับมาดามหยก ซึ่งก่อนหน้านี้ ทางมาดามหยกได้สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่นที่งดงามมากไปด้วยคุณค่า สู่สายตาชาวโลกมาตลอดเป็นเวลากว่า20ปี นำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละท้องถิ่น ถือเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

.

น.ส.กชพร กล่าวอีกว่า อยากให้พรรครวมแผ่นดิน เป็นศูนย์รวมความหลากหลายของประชาชนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ที่มีใจรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ทันสมัย อ่อนน้อม มาช่วยกันสืบสานต่อยอดประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม อันดีงามของไทย ไปสู่สากล มาช่วยกันสนับสนุนสร้างเยาวชนให้เป็นนักกีฬาที่มากความสามารถ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สุขภาพ และกีฬา ก่อให้เกิดรายได้ในทุกมิติของประเทศต่อไป