About Me

header ads

วัชระ ร้องนายกฯ ความคืบหน้าศาลตัดสินทวงเงินคืนยุคทักษิณ

 


13  ก.ย.66 เวลา 11.30  น. ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 ภายใน สนง.กพ.

นายวัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเรื่อง ขอทราบผลการติดตามของกระทรวงการคลังได้ดำเนินการให้จำเลยชดใช้ความเสียหายตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่ อย่างไร

ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ณ พรรคเพื่อไทย ฯพณฯ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและกล่าวกับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย จำนวน 16 คน ว่า "การทำงานเพื่อประชาชนห้ามบอกว่า ทำไม่ได้ หากติดขัดเรื่องกฎหมายให้แก้กฎหมาย หรือหากติดขัดเรื่องคนก็ให้เปลี่ยนคน นั้น 

ข้าพเจ้านายวัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนให้สอบถามความคืบหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่ต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลข ดำที่ อม. 3/2551คดีหมายเลขแดงที่ อม. 4/2551

วันที่ 23 เมษายน 2566 เรื่อง ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณี

กระทรวงการคลังได้รับความเสียหายต้องจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีชดเชยความเสียหายที่เกิดจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม (เงินกู้ยืมจำนวน 4,000 ล้านบาท ให้แก่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยอันเนื่องมาจากการกระทำของนายทักษิณ ชินวัตร 


บัดนี้ระยะเวลาล่วงเลยมาแล้ว 4 ปี 4 เดือน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาและเป็นคดีที่สาธารณชนให้ความสนใจ ในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ซึ่งมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลกระทรวงการคลังตามกฎหมาย ขอให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องความเสียหายที่เกิดจาก

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ดังนี้


1. กระทรวงการคลังได้ดำเนินการติดตามความเสียหายตามคำพิพากษาแล้วหรือไม่ อย่างไร


2. หากติดตามความเสียหายกระทรวงการคลังได้รับเงินเพื่อชดเชยความเสียหายจากบุคคลใด

จำนวนเท่าไหร่ เมื่อใด อย่างไร


ดังนั้น อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติของข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 จึงขอทราบ

ผลการติดตามการปฏิบัติตามคำพิพากษาของกระทรวงการคลังภายใต้นโยบายของท่าน ที่กล่าวไว้ว่า "การทำงานเพื่อประชาชนห้ามบอกว่า ทำไม่ได้ หากติดขัดเรื่องกฎหมายให้แก้กฎหมาย หรือหากติดขัดเรื่องคนก็ให้เปลี่ยนคน"

โดยจะมาติดตามผลทุกเดือน จนกว่าจะมีการปฏิบัติตามคำพิพากษา


เวลา  11.38 น.นายวัชระ เพชรทอง

ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านนายสาธิต สุทธิเสริม ผู้อำนวยการส่วนประสานมวลชน เพื่อให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


เวลา 11.40  น. เดินทางกลับ