About Me

header ads

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ปฐมนิเทศเยาวชนดนตรีที่ผ่านการคัดเลือก เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีสร้างสรรค์      สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเยาวชนดนตรีที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีสร้างสรรค์ (ปฏิบัติดนตรีและประพันธ์เพลง) จากเยาวชนที่เข้าร่วมจากโรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรค์ โรงเรียนวัดคฤหบดี โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม และเยาวชนในพื้นที่ในชุมชนบางยี่ขัน ในโครงการวิจัย “นวัตกรรมดนตรีสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบางยี่ขัน” ณ ห้อง L100 ศูนย์การเรียนรู้และสันทนาการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยสร้างสรรค์จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ


คณะวิจัย


ผศ.ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี Suppabhorn Suwanpakdee

ผศ.ดร.อโณทัย นิติพน AnoThai Nitibhon

อ.ดร.พงษ์เทพ จิตดวงเปรม Pongthep Jitduangprem

ผู้ช่วยวิจัยอ.เขตสิน จูจันทร์ Khetsin Chuchan