About Me

header ads

ท่านชวน หลีกภัย ส่งมอบภาพวาดลายเส้น ในงานนิทรรศการ “ชีวิตกับลายเส้น”


เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ท่านชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานรัฐสภา เดินทางมาส่งมอบภาพวาดลายเส้น ให้แก่ คุณนิพนธ์ บุญญามณี, คุณไกรสร จันศิริ, ดร.ธีระพล พฤกษาทร, คุณประยูร เจนลาภวัฒนกุล, คุณสุภาพรรณ พิชัยณรงค์สงคราม, คุณสมชาย เวชากร, คุณอนันต์ สัจเดว์, ดร.รัชดา ธนาดิเรก, คุณภาสินี ญาโณทัย, ผศ.พงษ์ศักดิ์ อารยางกูร, คุณสาลินี ธรรมรักษ์, คุณประเทือง, คุณธีระ วานิชธีระนนท์ (333 แกลลอรี่) และคุณพรรณนิภา ซึ่งเป็นผลงานที่ได้แสดงในนิทรรศการ “ชีวิตกับลายเส้น”โดยในนิทรรศการ “ชีวิตกับลายเส้น” จัดแสดงผลงานตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม - 30 กันยายน 2566 ได้รวบรวมผลงานลายเส้นในหลากหลายช่วงชีวิต มีทั้งภาพขาว-ดำ และภาพเขียนสี จำแนกเนื้อหาออกเป็น 5 ชุด ประกอบด้วย ชุดภาพเหมือนนายชวน หลีกภัย ชุดภาพบุคคลสำคัญและนักการเมืองไทย ชุดภาพบุคคลทั่วไป ภารกิจและชีวิตประจำวัน ชุดภาพเกี่ยวกับศาสนา และ ชุดภาพทิวทัศน์ ต้นไม้ ใบไม้ ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดขึ้นเป็นหนึ่งในโครงการนิทรรศการเพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านทัศนศิลป์ ประจำปี 2566อนึ่งโดยรายได้จากการจำหน่ายภาพวาดลายเส้น ท่านมอบให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดตั้ง “กองทุนทัศนศิลป์ชวน หลีกภัย” สำหรับเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต่อไป