About Me

header ads

ม.ราชภัฏอุบลราชธานี จัดพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร และถวายสัตยาธิษฐานปฏิญาณตน ประจำปีการศึกษา 2566 อย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติยศ ท่ามกลางคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

          เมื่อวานนี้ (1 ก.ย.66) 

องค์การบริหารนักศึกษา ม.ราชภัฏอุบลราชธานี จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และถวายสัตยาธิษฐาน ปฏิญาณตน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มี รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน มีผู้บริหาร และคณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยมีนายกฤษณัฏฐ์ ธนัชพุทธิพงศ์ นายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกตินำนักศึกษากล่าวถวายบังคมปฏิญาณตน "เป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน"เป็นคนดีมีจิตอาสา และทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมต่อไป


   และในโอกาสนี้สภามหาวิทยาลัย ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ได้อนุมัติคำสั่งแต่งตั้ง ผู้มีความรู้ความสามารถรวม 4 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. อาจารย์สุมาพร อารยะมั่นคง ดำรงตำแหน่ง"ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

2. อาจารย์สโรชา อยู่ยงสินธุ์ ดำรงตำแหน่ง"ผู้ช่วยศาสตรจารย์" สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

3. อาจารย์จิรนันท์ จินดาชาติ ดำรงตำแหน่ง"ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

4. อาจารย์สุมาลี ถาใจ กำรงตำแหน่ง"ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์