About Me

header ads

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เปิดรับบทความสำหรับ PULSE วารสารด้านดนตรีที่เผยแพร่ทุกแง่มุมด้านดนตรี


             สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เปิดรับบทความทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี ในทุกมุมมองที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราในปัจจุบัน และการปฏิบัติแบบสหศาสตร์ ที่รวมความเกี่ยวเนื่องกับสื่อเสียง Pulse เผยแพร่บทความที่เกี่ยวข้องกับดนตรีในแขนงต่าง ๆ โดยไม่ได้จำกัดแต่เพียง การแสดงและการปฏิบัติที่สร้างสรรค์ การศึกษาแบบสหศาสตร์ การเรียนและการสอน ดนตรีและสังคม วัฒนธรรมและสุนทรียศาสตร์ นวัตกรรมและการออกแบบ

              กำหนดส่งบทความ ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแนวทางการเขียนบทความ : www.pulse.pgvim.ac.th หรือ pulse@pgvim.ac.th 


                 Pulse เป็นวารสารดนตรีร่วมสมัย จัดเตรียมแพลตฟอร์มสำหรับนักวิจัย ที่ทำงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับทุกแง่มุมของการแสดงออกทางดนตรี เพื่อมีส่วนร่วมกันและแบ่งปันผลงานของพวกเขากับผู้ชมทั่วโลก  โดยมีจุดมุ่งหมาย ที่จะทำให้เกิดการรับรู้ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับชีวิตดนตรีร่วมสมัยมีชีวิตชีวา และเพื่อแบ่งปันกับผู้ชมทั่วโลก ถึงเสียงและมุมมองที่แตกต่างของนักดนตรีและนักวิชาการ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


                Pulse เผยแพร่โดยสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ซึ่งเป็นสถาบันที่อุทิศตนเพื่อการพัฒนาดนตรีและศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการส่งเสริมความหลากหลายทางดนตรีและนวัตกรรม สถาบันฯกำลังปูทางสู่เส้นทางที่ยั่งยืนสำหรับการพัฒนาแนวปฏิบัติที่สร้างสรรค์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในโลกปัจจุบัน Pulse พยายามที่จะสนับสนุนการพัฒนาวัฒนธรรมดนตรีในประเทศไทยและทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป ด้วยเหตุนี้ Pulse จึงเป็นวารสารที่ไม่แสวงหาผลกำไรและเปิดให้เข้าถึงได้โดยไม่ได้รับการตรวจสอบโดยเพื่อน (peer-reviewed) สนับสนุนผลงานจากศิลปินและนักวิชาการหน้าใหม่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมืออาชีพที่เพิ่งเริ่มต้น