About Me

header ads

วช. - รพ.รามาธิบดี MOU สร้างองค์ความรู้ด้านการบริบาลและดูแลผู้สูงอายุ สู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่เครือข่ายภูมิภาค : ภาคกลาง มุ่งยกระดับการดูแลและบริบาลผู้สูงอายุให้มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การนำหลักสูตรการอบรมด้านการบริบาลและดูแลผู้สูงอายุ สู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง” เพื่อมุ่งยกระดับการดูแลและบริบาลผู้สูงอายุให้มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนาม พร้อมนี้ คณะผู้บริหาร วช. ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค เข้าร่วมพิธีฯ และเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ณ เวที Highlight Stage โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ


ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวง อว. มีได้บูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนำหลักสูตรการอบรมด้านการบริบาลและดูแลผู้สูงอายุ สู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง เพื่อการพัฒนาสังคมสูงวัยตามโจทย์ความต้องการของประเทศและพื้นที่ภาคกลาง ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในวันนี้ เป็นผลจากการขยายผลองค์ความรู้หลักสูตรการอบรมด้านการบริบาลและดูแลผู้สูงอายุผ่านการจัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชน โดยมีเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง ซึ่ง วช. ได้สนับสนุนให้เป็นกลไกขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในส่วนภูมิภาค  ในระดับชุมชน ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 


“วช. มีความพร้อมในการสนับสนุนองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งมุ่งหวังให้เกิดการขยายผล การผลักดันให้งานวิจัยและพัฒนาเป็นสิ่งที่จับต้องได้ และสามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา การยกระดับคุณภาพชีวิต ระดับพื้นที่ชุมชน/สังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล มีบทบาทสำคัญในความร่วมมือ ขับเคลื่อนให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมสูงวัยได้ในระดับชุมชน ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ” ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง กล่าวทิ้งท้าย


ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีพันธกิจที่สำคัญในด้านการบริการ ที่มุ่งเน้นให้บริการแก่ผู้ป่วยปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ต่อยอดไปยังพันธกิจด้านวิจัย ที่จะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมในการรักษาพยาบาล และพันธกิจด้านการศึกษา ที่เน้นผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่สำคัญไปสู่ระบบบริการสาธารณสุขให้แก่ประเทศ และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนและสังคมไทย ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยความร่วมมือระหว่าง วช. และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในครั้งนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งต่อองค์ความรู้ เพื่อขยายผลการอบรมและการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนในภูมิภาค : ภาคกลาง ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประชาชนที่เข้าร่วมฝึกอบรมและชุมชนจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก และเกิดความร่วมมืออันดีเช่นนี้ระหว่างกันในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


ทางด้าน ศาสตราจารย์ ดร.คณพล จุฑามณี ประธานกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง เปิดเผยว่า เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง มีได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภูมิภาคให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชนผ่านการขับเคลื่อนของเครือข่ายวิจัยภูมิภาคทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งที่ผ่านมาเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง ได้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชน เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยให้มีการนำไปใช้แก้ปัญหาในชุมชน เผยแพร่องค์ความรู้และการใช้เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชนส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้และนวัตกรรมในการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง และเล็งเห็นถึงการนำหลักสูตรการอบรมด้านการบริบาลและดูแลผู้สูงอายุมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการนำหลักสูตรการอบรมด้านการบริบาลและดูแลผู้สูงอายุ สู่การใช้ประโยชน์ ในพื้นที่เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง ระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  กับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อประสานความร่วมมือในการนำองค์ความรู้ การวิจัย ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การจัดทำหลักสูตรการบริบาลและดูแลผู้สูงอายุขั้นสูง เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุซึ่งมีภาวะพึ่งพิงในระดับครัวเรือนและชุมชนได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทั้งยังสร้างและพัฒนาเครือข่าย เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และงานวิจัยในด้านการ ดูแลผู้สูงอายุในระดับชุมชน ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ


ความร่วมมือระหว่าง วช. และ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในครั้งนี้ มีเป้าหมายในการยกระดับการดูแลและบริบาลผู้สูงอายุให้มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ วช. ที่ต้องการให้มีบุคลากรที่ได้ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และนวัตกรรมจากผลงานวิจัย สู่การดูแลและสร้างบุคลากรในภูมิภาค จากการอบรมหลักสูตรการบริบาลและดูแลผู้สูงอายุที่มีมาตรฐานและได้รับวุฒิบัตร รวมไปถึงการประสานให้มีการนำหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุไปประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะในระดับชุมชนในภูมิภาค : ภาคกลางด้วย และทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จะได้ประสานความร่วมมือในการนำองค์ความรู้การวิจัย ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสู่การจัดทำหลักสูตรการบริบาลและดูแลผู้สูงอายุขั้นสูง สร้างและพัฒนาเครือข่าย เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และงานวิจัยในด้านการดูแลผู้สูงอายุในระดับชุมชน ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ