About Me

header ads

DEK’67 เตรียมพร้อม ก้าวสู่นักดนตรีมืออาชีพที่ “สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา”
      แนะนำรายละเอียด วิธีการรับสมัครและคัดเลือก #สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในแต่ละปีการศึกษา


#สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถทางด้านดนตรีเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี


รอบการรับสมัคร OPENING ROUND

รอบ PORTFOLIO ครั้งที่ 1

รอบ PORTFOLIO ครั้งที่ 2

รอบ QUOTA

รอบ DIRECT ADMISSION

รอบรับตรงสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา


คุณสมบัติของผู้มิสิทธิสมัคร

#หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต


1. เกรดเฉลี่ย GPAX 4 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

3. หากสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายระบบอเมริกัน US High School Equivalency Diploma (GED) จะต้องมีผลการสอบแต่ล่ะรายวิชาไม่น้อยกว่า 145 คะแนนขึ้นไป และมีผลคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 640 คะแนน

4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

6. มีความสามารถทางด้านดนตรี ในเรื่องของการปฏิบัติเครื่องมือเอก ความรู้และเข้าใจในทฤษฎีดนตรีและประวัติดนตรีตะวันตก และมีโสตทักษะในระดับที่เหมาะสม

7. มีความใฝ่รู้ในด้านการศึกษาดนตรี สนใจกับการเปลี่ยนแปลงในโลกดนตรีปัจจุบันและมีความเข้าใจบทบาทของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย อาเซียน และนานาชาติ

* ในกรณีที่ผู้สมัครผ่านการสอบคัดเลือกของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา แต่สละสิทธิ์หรือไม่มารายงานตัวในเวลาที่่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์ในการสมัครรับทุนการศึกษาในปีการศึกษานั้นได้


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

(1) นักดนตรี (Musician)

(2) นักวิชาการด้านดนตรี (Music Academics)

(3) อาจารย์ด้านดนตรี (Music Lecturer)

(4) ผู้ประกอบการทางด้านดนตรี (Music Entrepreneur)

(5) ผู้สร้างสรรค์ทางด้านดนตรี (Music-Related Artist)


วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาต้น เดือนสิงหาคม – ธันวาคม

ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม

ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม


หมายเหตุ : ทั้งนี้ระยะเวลาของแต่ละภาคการศึกษาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามที่สถาบันฯ กำหนดต่อไป


ประเภทเครื่องดนตรีที่จะรับเข้าศึกษา

ประกอบด้วยเครื่องดนตรีดังนี้

-กลุ่มเครื่องสายตะวันตก ประกอบด้วย ไวโอลิน วิโอลา เชลโล ดับเบิลเบส ฮาร์ป และ กีตาร์คลาสสิก

-เปียโน

-ขับร้องคลาสสิก

– กลุ่มเครื่องเป่าลมไม้ ประกอบด้วย ฟลู๊ท โอโบ คลาริเน็ท บาสซูน แซกโซโฟน

– กลุุ่มเครื่องลมทองเหลือง ประกอบด้วย ฮอร์น ทรัมเป็ต ทรอมโบน ทูบา

– กลุ่มเครื่องกระทบ


ที่มาและติดตามข้อมูลได้ที่ https://www.pgvim.ac.th/th/school/bachelor_admission.php


ปฏิทินสมัครทีแคส 2567


ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ประกาศปฏิทินสมัครทีแคส 2567


โดยเปิดลงทะเบียนใช้งานระบบตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค.2566 เป็นต้นไป


รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน รับสมัครตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประกาศผลในระบบ 6 ก.พ.2567 ยืนยันสิทธิในระบบ 6-7 ก.พ.2567 สละสิทธิในระบบ วันที่ 8 ก.พ. หรือ 4 พ.ค.2567


รอบที่ 2 โควตา รับสมัครตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประกาศผลในระบบ 2 พ.ค.2567 ยืนยันสิทธิในระบบ 2-3 พ.ค.2567 สละสิทธิในระบบ 4 พ.ค.2567


รอบที่ 3 แอดมิชชัน รับสมัครในระบบ Mytcas.com 6-12 พ.ค.2567 ประกาศผลครั้งที่ 1 วันที่ 20 พ.ค.2567 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 พ.ค.2567 ยืนยันสิทธิในระบบ 20-21 พ.ค.2567 สละสิทธิในระบบ 26 พ.ค.2567


รอบที่ 4 รับสมัครที่ระบบมหาวิทยาลัย 27 พ.ค.-5 มิ.ย.2567