About Me

header ads

ก้าวสู่ยอดฝีมือระดับสากลกับหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ สามารถติดตามข้อมูลการรับสมัครและการเตรียมพร้อมทั้งผลงานหรือหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นไว้ก่อนล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ข้อมูลการรับสมัคร ที่หมดเขตไปเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งสามารถศึกษาเป็นแนวทางสมัครในครั้งต่อไปได้นั้น มีดังต่อไปนี้…


1. คุณสมบัติของผู้สมัคร


1.1 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาดนตรีหรือเกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนดี (คะแนน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระบบฐานคะแนนเต็ม 4.00) หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านดนตรีในระดับสูง เช่น เคยได้รับ รางวัลการประกวด แข่งขัน หรือจัดแสดงผลงานในระดับชาติ นานาชาติ ฯลฯ โดยผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) พร้อมทั้งหัวข้อการศึกษาที่สนใจ (Topic Statement) เป็นหลักฐานประกอบการสมัครด้วย


1.2 มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี โดยมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษที่เทียบแล้วไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563


2. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสอบ


2.1 วิธีการสมัครสอบกรอกข้อมูลและส่งเอกสารประกอบการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.pgvim.ac.th/postgrad/application


2.2 เอกสารที่ต้องส่งเพื่อประกอบการพิจารณา


2.2.1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็นรูปเล่ม เว็บไซต์ วิดีโอ หรือไฟล์เสียง ซึ่งอาจประกอบด้วย ผลงานการประพันธ์เพลง และ/หรือ ผลงานการแสดง และ/หรือ ผลงานดนตรีสร้างสรรค์ ฯลฯ ตามความถนัดของ แต่ละบุคคล


2.2.2 จดหมายแสดงเจตจํานงในการเข้าศึกษาต่อ (Letter of Motivation) ระบุสาเหตุและ แรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ รวมถึงหัวข้องานวิจัยที่สนใจจะนําเสนอเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ (Topic Statement)


2.2.3 ประวัติผลงาน (Resume) และประวัติย่อ (Short Biography)


2.2.4 สําเนาระเบียนการศึกษาระดับปริญญาตรี (Transcript)


2.2.5 หนังสือรับรองผลการทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ


2.2.6 หลักฐานการชําระเงินค่าสมัครสอบ


2.2.7 เอกสารอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกําหนด


2.3 การพิจารณาคุณสมบัติและการสอบสัมภาษณ์


2.3.1 ส่งคลิปวิดีโอการแสดงบทเพลง 2 เพลง ที่ที่แตกต่างกันทั้งยุคสมัยและลักษณะทางดนตรี หรือนําเสนอผลงานดนตรีเชิงสร้างสรรค์ โดยแสดงให้เห็นถึงทักษะความสามารถและความเข้าใจทางด้านดนตรี โดยแนบ ลิงก์วิดีโอหรือผลงานมาในแบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษาต่อในหัวข้อ “Audition/Demonstration Repertoire” เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้า


2.3.2 การสอบสัมภาษณ์นั้นผู้สมัครจะต้องตอบคําถามเกี่ยวกับผลงานที่นํามาแสดง รวมถึงแนวคิดทัศนคติที่เกี่ยวข้อง และหัวข้องานวิจัยที่สนใจ


2.4 กําหนดการรับสมัคร การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และประกาศผลสอบคัดเลือกกิจกรรม ตามประกาศในแต่ละรอบ


ติดตามประกาศได้ที่เว็บไซต์ http://www.pgvim.ac.th/