About Me

header ads

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เชิญชวน ผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว เข้ารับบริการตรวจสมรรถนะการขับขี่พร้อมทั้งตรวจคัดกรองสุขภาพ ฟรี

 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เชิญชวน ผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว เข้ารับบริการตรวจสมรรถนะการขับขี่พร้อมทั้งตรวจคัดกรองสุขภาพ ฟรี 


พร้อมรับค่าตอบแทนการเสียเวลา

การตรวจดังนี้

 ตรวจการมองเห็น

 ตรวจการได้ยิน

 เอกซเรย์ปอด

 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

 ตรวจสุขภาพจิต


กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้ารับบริการ

 ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะ แล้ว เท่านั้น 

เข้ารับบริการได้ที่ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 3 

บัดนี้ - 29 ก.ย. 2566 (เฉพาะวันอังคาร - วันศุกร์) หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลา 09.00 – 15.00 น.

 ฟรี ค่าบริการตรวจสุขภาพ พร้อมรับค่าตอบแทนการเสียเวลา

 รับจำนวนจำกัด  

 โทรสอบถามและนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ ได้ที่ 02-5514349, 02-5211668

  จองคิวเพื่อนัดหมายเข้ารับบริการได้ที่ 

http://ossiudc.ddc.moph.go.th/