About Me

header ads

จ.นครสวรรค์ จัดงาน “มหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าดี 4 แคว Market”
พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ จัดงาน “มหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าดี 4 แคว Market กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2” ระหว่างวันที่  16-20  สิงหาคม  2566 ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1  ศูนย์การค้า วี-สแควร์ พลาซ่า นครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อยกระดับรายได้และเพิ่มมูลค่าการจำหน่ายให้กับสินค้า/บริการ และผลิตภัณฑ์ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีงาน “มหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าดี 4 แคว Market กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2” ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1  ศูนย์การค้า วี-สแควร์ พลาซ่า นครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร, หัวหน้าส่วนราชการ, กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้า วี–สแควร์ พลาซ่า นครสวรรค์ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน พร้อมชมคอนเสิร์ตจากศิลปินคนดัง ป๊อบ-ปองกูล

จังหวัดนครสวรรค์ โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรกิจกรรมหลักเพิ่มขีดความสามารถทางการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ในระยะปรับเปลี่ยนสู่การค้าแบบ New Normal และได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า/บริการ และผลิตภัณฑ์ชุมชนเสมือนจริง และการจับคู่เจรจาธุรกิจแบบไฮบริด (Hybrid Business Matching) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ซึ่งเป็นการจัดงานแสดงสินค้าและเจรจาการค้าแบบออฟไลน์ควบคู่กับการจัดงานแสดงสินค้าและเจรจาการค้าออนไลน์ เพื่อช่วยยกระดับรายได้และเพิ่มมูลค่าทางการค้าของสินค้า/บริการ และผลิตภัณฑ์ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 และเชื่อมโยงเครือข่าย สร้างช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการสินค้า/บริการ และผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์

วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อยกระดับรายได้และเพิ่มมูลค่าการจำหน่ายให้กับสินค้า/บริการ และผลิตภัณฑ์ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายและสร้างช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการสินค้า/บริการ และผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 อีกทั้งยังเสริมสร้างโอกาส เชื่อมโยงตลาดสินค้า/บริการ และผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 2 ออกสู่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เป้าหมายของการจัดงาน เพื่อเป็นการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า/บริการ และผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งในรูปแบบเสมือนจริง (ออนไลน์) และ ในสถานที่จริง (ออฟไลน์) พร้อมทั้ง จัดการจับคู่เจรจาธุรกิจแบบไฮบริด (Hybrid Business Matching) ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้ประกอบการสินค้า/บริการ และผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งตลาดชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 2 (นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี) รวมถึงผู้เข้าชมงาน ผู้ประกอบการ นักธุรกิจและประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดมูลค่าทางการค้า (ยอดจำหน่ายในงานและการซื้อขายจากการเจรจาการค้า) ไม่น้อยกว่า ๑ ล้านบาท

การจัดงาน “มหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าดี 4 แคว Market กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2” ในครั้งนี้ จะเป็นการแสดงสินค้าเสมือนจริง ชมออนไลน์ (Virtual Exhobition) โดยผู้ซื้อสามารถเข้าชมร้านค้าและสั่งซื้อสินค้าตามช่องทางการสั่งซื้อสินค้าที่ร้านค้าแจ้งไว้ ตลอดระยะเวลาการจัดงานและหลังงาน  4 จังหวัด 40 รายการ แบ่งออกเป็นโซนต่างๆ ประกอบด้วย THEME ZONE สินค้าดี 4 แคว ภายในงานจะประกอบด้วย Zone สินค้า GI/BCG Zone สินค้าปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ครบเครื่องเรื่องอร่อย สินค้าอาหารพื้นถิ่น, Zone Top นวัตกรรม10 สินค้า Health & Wellness Productผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ, Zone กลุ่มวิสาหกิจชุมชน OTOP ศิลปหัตถกรรม เครื่องประดับ