About Me

header ads

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช


เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ณ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข,นายแพทย์จุมภฎ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาและเลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ  คณาจารย์ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า นักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเฝ้ารับเสด็จ

นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE มาดำเนินงานตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2546 เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันปัญหายาเสพติด สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ช่วยเหลือผู้หลงผิดให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม ภายใต้คำขวัญ "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" และมุ่งมั่นพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นคนดี คนเก่ง สามารถ ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยกำหนดให้โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นวาระสำคัญของจังหวัด ปัจจุบันจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 มีชมรมทุกประเภท จำนวน 677 ชมรม แบ่งเป็น ประเภทสถานศึกษา 450 ชมรม สถานประกอบการ 15 ชมรม ชุมชน 205 ชมรม และสังกัดกระทรวงยุติธรรม 7 ชมรม มีสมาชิกอายุ 6-24 ปี รวมทั้งสิ้นจำนวน 302,830 คน คิดเป็นร้อยละ 95.75 และมีชมรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลการดำเนินงานประเภทต่างๆ ประกอบด้วย รางวัลดีเด่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ,เรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ,อำเภอเชียรใหญ่ และเข้าประกวดระดับประเทศ ในกลุ่มดีเด่น ปี 2566 ได้แก่ อำเภอนบพิตำ ,บิ๊กซีซูเปอร์เซนเตอร์จำกัด สาขานครศรีธรรมราช และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช มีเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE เข้ารอบการแข่งขัน ระดับประเทศ 1 คน มีทีม Dancercise เข้าประกวดระดับภาค 3 ทีม

ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ก่อกำเนิดจากโรงเรียนฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏและ  เป็นมหาวิทยาลัย ในปีพุทธศักราช 2548 เป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาขนาดกลาง เปิดสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก ปัจจุบันมีนักศึกษา จำนวน 8,216 คน ได้เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE ตั้งแต่ปีพ.ศ.2561 และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ด้วยความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท ดำเนินงานอย่างจริงจังของนักศึกษาจากรุ่นสู่รุ่น ส่งผลให้ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลชมรมดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565

ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ยึดหลักการทำงาน คือเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิกด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย การนำผลงานไปเผยแพร่โดยการจัดบูธนิทรรศการของชมรมฯ ส่งสมาชิกเข้าร่วมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE ตลอดจนมีการร่วมสนับสนุนให้สมาชิกได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศ สำหรับศูนย์เพื่อนใจฯ มีการเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเช้า และช่วงบ่าย มีอาสาสมัคร จำนวน 15 คน ภายใต้แนวคิด ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหาพัฒนา EQ กิจกรรม   ที่ได้รับความสนใจ เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ ร้อง เต้น เล่นละคร การพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพต่างๆ เช่น งานแกะหนังตะลุง วาดภาพ การร้อยลูกปัด การทำผ้ามัดย้อม การสานกระจูด และการส่งเสริมการประดิษฐ์รถประหยัดพลังงาน

ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยา   ยกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 25 คน ซึ่งเคยติดยาเสพติดและปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้า พร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจ และคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม

---------------------------------------------------------------