About Me

header ads

เพาะกายจัดอบรมโค้ชระดับชาติ 3 วัน

        

   สมาคมเพาะกายพัฒนาบุคลากรผู้ฝึกสอนกีฬาระดับชาติ รุ่นที่ 9 จัดการอบรมยกระดับพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายอย่างต่อเนื่อง สร้างผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมกีฬาตามนโยบายแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่7
     นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกาย ระดับชาติ National Bodybuilding Coaching Certificate (NBCC)​ รุ่นที่ 9 ของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ที่ ห้องสกายบอลรูม โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าอบรมจากทั่วประเทศจำนวน 60 คน เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.

      นายศุกรีย์ กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้เป็นไปตามแผนการพัฒนาบุคลากรกีฬาของสมาคมที่มุ่งเน้นต่อยอดในการสร้างเสริมความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาผู้ฝึกสอนในระดับชาติ ซึ่งสมาคมฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากเหล่าวิทยากรระดับแนวหน้าทางวิทยาศาสตร์การกีฬาของประเทศไทยมาร่วมเป็นวิทยากร อาทิ ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ ด้านชีวกลศาสตร์, น.พ.อี๊ด ลอประยูร ด้านเวชศาสตร์กีฬา, ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร ด้านจิตวิทยาการกีฬา, ดร.ทศพร ยิ้มละมัย ด้านสรีระร่างกาย และ ดร.อรวรรณ ภู่ชัยวัฒนานนท์ ด้านโภชนาการกีฬา 

     ทั้งนี้นอกจากการอบรมทางภาคทฤษฎีแล้ว ทางสมาคมยังจัดให้มีการฝึกภาคปฏิบัติร่วมกับผู้ฝึกสอนนักกีฬาทีมชาติและสต๊าฟโค๊ชของทางสมาคมอีกด้วย ภายหลังการอบรมก็จะต้องมีการสอบเพื่อวัดเกณฑ์สัมฤทธิ์ในการอบรมโดยผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับวุฒิบัตรเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายของทางสมาคมต่อไป

     การจัดการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ หรือ National Bodybuilding Coaching Certificate (NBCC)​ นี้เป็นหนึ่งในแนวทางที่สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรกีฬาทางด้านกีฬาเพาะกายซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่7 ที่ต้องการให้คนไทยร้อยละ70 สามารถเข้าถึงการออกกำลังกายและยังเป็นการสร้างอาชีพให้กับบุคลากรกีฬาด้านผู้ฝึกสอนหรือ Personal Trainer เพื่อต่อยอดทางด้านอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศได้อีกด้วย

     การอบรมตลอดทั้ง 3 วัน จึงมีความเข้มข้นทั้งเนื้อหาวิชาการและการฝึกปฏิบัติ และในรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ 9 ที่สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ได้จัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ