About Me

header ads

วัชระ ปราศรัย..ค่าไฟฟ้า

 นายวัชระ เพชรทอง ปราศรัยเรื่องชาวบ้านร้องเรียนเรื่องค่าไฟแพงพร้อมถือมิเตอร์ไฟฟ้าให้ประชาชนดูแล้วถามรัฐบาลว่าใช้มิเตอร์ไฟฟ้าปล้นค่าไฟจากประชาชนทั้งประเทศหรือไม่ที่วงเวียน 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจ เขตบางแค กรุงเทพฯ