About Me

header ads

กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทย เชิญเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร เพื่อรับรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี 2566


กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทย  จัดแถลงข่าว  มอบรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี 2566 (Public Diplomacy Award 2023) แก่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่ได้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการทูตสาธารณะของไทย (Public Diplomacy) ซึ่งหมายถึง การดำเนินงานใด ๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์  


และความเข้าใจอันดีในระดับประชาชน รวมทั้งเพื่อสร้างเกียรติภูมิ ภาพลักษณ์ ความนิยม การยอมรับให้แก่ประเทศไทย ประชาชนชาวไทย และ/หรือความเป็นไทยในหมู่ชาวต่างประเทศ  

 


รางวัลการทูตสาธารณะดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

๑. เชิดชูเกียรติให้แก่ บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรทั่วไปที่ดำเนินงานด้านสาธารณประโยชน์  

ด้านมนุษยธรรม ด้านวัฒนธรรม ด้านกีฬา ด้านนวัตกรรม เป็นต้น จนสามารถสร้างชื่อเสียง เกียรติภูมิ  

การยอมรับ ความชื่นชม ความนิยม ให้แก่ประเทศไทย คนไทย และ/หรือความเป็นไทย จนเป็นที่ประจักษ์ 

ในต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ 

๒. ส่งเสริมให้ผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถดำเนินงานตามเจตนารมณ์ต่อไป รวมถึงเป็นแบบอย่างและแนวทางให้แก่บุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรอื่น 

๓. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของ 

การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานการทูตสาธารณะ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์ 

ของประเทศไทยในมิติต่าง ๆ และ/หรือช่วยเสริมพลังบวกและอำนาจละมุนของไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล 

 


ข้อกำหนดในการเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี 2566 มีดังนี้ 

๑. จำนวนรางวัล 

กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยจะมอบรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี 2566  

จำนวน ๑ - 3 รางวัล แก่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรสัญชาติไทยหรือต่างชาติ 

๒. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อ 

2.1  บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรทั่วไปที่ดำเนินกิจกรรมอันมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการทูต 

สาธารณะ โดยได้ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย คนไทย และ/หรือความเป็นไทยไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็น 

ชาวต่างชาติอย่างมีนัยสำคัญ  

2.2 ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย 

3. ผู้ที่สามารถเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคลหรือองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัล 

การทูตสาธารณะ ประจำปี 2566  

3.1 บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรทั่วไป โดยสามารถเสนอชื่อตนเองหรือเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่น ในกรณีเสนอชื่อผู้อื่น ผู้เสนอชื่อต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกเสนอชื่อแล้วเท่านั้น 

3.2 สถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย และสถานกงสุลใหญ่ของไทย 

4. รายละเอียดรางวัล 

4.1  การจารึกชื่อผู้ได้รับรางวัลเป็นการถาวรบนถ้วยรางวัล “Goodwill” ซึ่งจะจัดแสดง 

ที่กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา 

๔.๒ ถ้วยรางวัลที่มีการสลักชื่อมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ได้รับรางวัล 

๔.๓ การจารึกชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัลบนแผ่นป้ายเกียรติยศ ณ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา 

๔.๔ ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ 

๔.๕ เงินรางวัลจำนวน 300,000 บาท/รางวัล 

5. ขั้นตอนการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัล 

คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี 2566 ภายใต้ 

คณะกรรมการมูลนิธิไทย ประกอบด้วยข้าราชการระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ เลขาธิการมูลนิธิไทย ผู้แทนภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน จำนวนรวม 9 คน จะร่วมกันพิจารณาผลงาน 

ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และคัดกรองผู้สมควรได้รับรางวัลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิไทยซึ่งเป็น 

ผู้ตัดสินในขั้นสุดท้าย 

6. กรอบเวลา 

6.1  เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566 (ระยะเวลา 3 เดือน) 

๖.๒ คณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อในเดือนสิงหาคม 2566 

๖.๓ คณะกรรมการมูลนิธิไทยจะประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัลในเดือนกันยายน 2566 

๖.๔ พิธีมอบรางวัลจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป  

ทั้งนี้ แบบเสนอชื่อ บุคคล กลุ่มบุคคล หรือ องค์กร เพื่อรับรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี 2566 พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องมาตามเอกสารแนบ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิไทย 

 

หมายเลขโทรศัพท์ 02-203-5000 ต่อ 11031 หรืออีเมล info@thailandfoundation.or.th