About Me

header ads

เชียงใหม่ จัดงานประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาปาระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ 2 มิถุนายน 2566 นี้วันที่ 27 เมษายน 2566 ที่ วัดโลกโมฬี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระมหาวิษณุ จารุธัมโม เจ้าอาวาสวัดเจ็ดลิน เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาปาระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2566 เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก โดยมีคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่ประชุมได้มีการหารือเพื่อหาวิธีการบริหารจัดการในส่วนงานต่างๆ โดยเฉพาะการจัดระเบียบโรงทาน ร้านค้า การเพิ่มจำนวนรถสุขาเคลื่อนที่ในจุดที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร โดยจัดให้มีการจำกัดเวลาขึ้น – ลงของรถต่างๆ รวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อย และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดการใช้ขยะพลาสติกและเตรียมการจัดเก็บขยะตลอดเส้นทาง
โดยในปีนี้ มีกิจกรรมสำคัญที่จัดขึ้น ได้แก่ การอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากพระบรมมหาราชวังมายังจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 และประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน้ำสรงพระราชทานและผ้าไตรพระราชทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จากนั้นในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 น. จะมีขบวนแห่อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานและผ้าไตรพระราชทานขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ในโอกาสนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาปาระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ มาดามหยก กชพร เวโรจน์ เป็นบุคคลรุ่นใหม่ มีความทันสมัย ในขณะเดียวกัน มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ สนับสนุนความปรองดอง รักและสามัคคี ให้เกิดขึ้นในใจคนไทยและสังคมไทย  จึงได้ร่วมสืบสานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม อันดีงาม โดยการสนับสนุน รับเป็นเจ้าภาพ ตกแต่ง รถบุษบก ตลอดจนรถร่วมขบวนแห่ น้ำสรงพระราชทานและผ้าไตรพระราชทาน อย่างวิจิตรงดงาม และจะมีพิธีถวายน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทานพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 10.10 น. นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2566 ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาอื่นๆ เนื่องในวันวิสาขบูชา

เชิญมาพบกันที่ลานครูบาศรีวิชัย 18:00 วันที่2 มิถุนายน 2566 เน้อเจ้า