About Me

header ads

"คนพลศึกษา" รวมใจรดน้ำอวยพรปีใหม่ไทย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


     บ่ายวันนี้( 7 เม.ย.66 ) ที่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอก ข้าราชการหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำโดยนายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และรักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขต มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติทั้ง 17 แห่ง , อธิบดีกรมพลศึกษา , รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เข้ารดน้ำอวยพรปีใหม่ไทย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ขอส่งความปราถนาดีไปยังพี่น้องข้าราชการในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทุกท่านให้มีความสุข สุขภาพพลานามัยแข็งแรง บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข

     โอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบกมายให้นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับนายวิษณุ ไล่ชะพิษ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นตัวแทนร่วมพูดคุยสนทนากับรักษาการรองอธิการบดีมหาวิทยาการกีฬาแห่งชาติทั้ง 17 แห่ง ตลอดจนพี่น้องชาวพลศึกษาที่มาในวันนี้ถึงแนวทางประสานการทำงานร่วมกันของหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทั้ง 8 หน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีประสิทธิผลที่ต้องการในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะพี่น้องชาวพลศึกษา ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติทั้ง 17 วิทยาเขต ที่ต้องกลับคืนสู่การเป็นองค์กรที่เข็มแข็งยิ่งกว่าเดิม เพื่อสร้างบุคคลากรทางการกีฬาที่สำคัญให้ประเทศชาติต่อไป