About Me

header ads

การส่งเสริมระบบสาธารณสุขในเรือนจำ การส่งเสริมระบบสาธารณสุขในเรือนจำ

ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์กรมควบคุมโรคถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับเครือข่ายกัลยาณมิตรในโอกาสเป็นประธานร่วมเปิดการอบรมและวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมระบบสาธารณสุขในเรือนจำ” (Strengthening Public Health Systems in Prison) รุ่นที่ 4/1 เขตตรวจสุขภาพที่ 11 และ รุ่นที่ 4/2 เขตสุขภาพที่ 11 ณ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดยคณะกรรมการกาชาดสากล สำนักงานประเทศไทย