About Me

header ads

วช. MOU 17 หน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย ในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ภายใต้โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปี 2566


เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ 17 หน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ภายใต้โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยให้แก่นักวิจัยที่อยู่ในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้มีความเป็นมืออาชีพ อันจะนำไปสู่การเพิ่มนักวิจัยให้มีจำนวนมากอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ และสามารถนำการวิจัยมาประยุกต์สู่การใช้ประโยชน์ในระดับพื้นที่และประเทศ

โดย ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  และนายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อํานวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย จาก 17 หน่วยงานทั่วประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วิทยาลัยชุมชนระนอง และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่าง วช. และหน่วยงานเครือข่ายด้านวิจัยในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ผ่านการดำเนินโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค โดยมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนมีนาคม ถึง กันยายน 2566

ทั้งนี้ วช. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยและนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม การสร้างกลไกการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม และการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระบบวิจัย ผ่านการจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ