About Me

header ads

เปิดตัว ข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลสินค้าเกษตรและตลาดดิจิทัล เพื่อการบริการประชาชน (Platform เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด) ผ่าน Mobile Application

   


ด้วยนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ที่ได้มีนโยบายสำคัญ เรื่องเกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด โดยใช้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต และวางเป้าหมายให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก ช่วยสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรไทยทั้งเรื่องของการเพิ่มรายได้และการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งในยุคปัจจุบัน ต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยขับเคลื่อนในการดำเนินนโยบายดังกล่าว

ในวันที่ 18 มกราคม 2566 นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์โครงการ ครั้งที่ 2 และงานแถลงข่าวเปิดตัวระบบบริหารข้อมูลสินค้าเกษตรและตลาดดิจิทัลเพื่อการบริการประชาชน (Platform เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด) ผ่าน Mobile Application โดยเปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้พัฒนา “Platform เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด (MOC Agrimart)” คือ ระบบตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการซื้อ-ขายสินค้าเกษตรออนไลน์ในรูปแบบ B2C (Business-to-Customer) และ B2B (Business-to-Business) ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไป สามารถซื้อสินค้ากับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรได้โดยตรงผ่านระบบออนไลน์ มีกระบวนการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้อมูลโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าเกษตรที่ประกาศขายทุกรายการมีคุณภาพ รู้แหล่งที่มา เชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อสินค้า สามารถใช้งานง่ายผ่านทาง Website และ Mobile Application (ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS) และมีจุดเด่นที่น่าสนใจ ดังนี้

มีกระบวนการรับรองข้อมูลสินค้าเกษตรที่ประกาศขายบน Platform ทุกรายการ โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด เพื่อตรวจสอบและยืนยันข้อมูลก่อนการประกาศขาย

เพิ่มช่องทางการขายสินค้าเกษตรผ่านระบบออนไลน์ ช่วยให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าเกษตรของตัวเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง

มีกระบวนการซื้อ-ขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม MOC Agrimart ดังนี้

1) ผู้ใช้งานสมัครสมาชิกผ่านระบบบัญชีผู้ใช้งานกลางกระทรวงพาณิชย์ (MOC Account)

2) ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเป็นผู้ขายสินค้าเกษตร โดยกรอกข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลร้านค้า ข้อมูลการโอนเงิน ข้อมูลการจัดส่งสินค้า เป็นต้น

3) ผู้ขายสินค้าประกาศขายสินค้าเกษตร โดยกรอกข้อมูลสำคัญ เช่น รายละเอียดสินค้า น้ำหนัก ข้อมูลบรรจุภัณฑ์ มาตรฐานสินค้า ฤดูกาลที่ผลิต/ข้อมูลการสั่งจอง เป็นต้น จากนั้นระบบจะแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดให้พิจารณาตรวจสอบและยืนยันข้อมูลก่อนประกาศขายสินค้า 

4) เมื่อผ่านการอนุมัติ สินค้าจะถูกเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม MOC Agrimart โดยอัตโนมัติ 

โดยผู้ซื้อสามารถสั่งซื้อสินค้าเกษตรผ่านแพลตฟอร์ม MOC Agrimart ได้ทันที

5) มีระบบ Live Chat อำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อ-ผู้ขายสามารถพูดคุยสอบถามข้อมูลสินค้า

ได้แบบ Real Time

6) เมื่อผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้าสำเร็จแล้ว ระบบจะแจ้งเตือนไปยังผู้ขายว่ามีคำสั่งซื้อใหม่ และให้ยืนยันค่าใช้จ่ายและค่าจัดส่ง เพื่อแจ้งให้ผู้ซื้อชำระเงิน

7) เมื่อผู้ซื้อชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้อัพโหลดหลักฐานการชำระเงินผ่านระบบ จากนั้นระบบจะส่งข้อมูลให้ผู้ขายยืนยันการชำระเงิน

8) ผู้ขายจัดส่งสินค้าให้ผู้ซื้อตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ พร้อมระบ Tracking Number ของบริการขนส่ง โดยระบบจะแสดงสถานะการจัดส่งสินค้าให้ผู้ซื้อทราบในทุกขั้นตอน

9) เมื่อผู้ซื้อสินค้าได้รับสินค้าแล้ว จะบันทึกยืนยันการรับสินค้าในระบบ และประเมินความพึงพอใจในการซื้อ-ขายสินค้าเกษตร

10) หลังจากการซื้อ-ขายเสร็จสิ้น ระบบจะบันทึกมูลค่าการซื้อ-ขายที่เกิดขึ้นจริง และเชื่อมโยงไปแสดงในรายงาน Dashboard การซื้อ-ขายสินค้าเกษตรสำหรับผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์

มีการขายสินค้าเกษตรตามฤดูกาลและเปิดให้มีการสั่งจองสินค้าเกษตรล่วงหน้า

มีระบบแจ้งเตือน (Notification) แจ้งเตือนผู้ซื้อ-ผู้ขายให้ทราบสถานะในทุกขั้นตอน 

มีศูนย์ปฏิบัติการ MOC Agrimart ช่วยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการใช้งานและ

การซื้อ-ขายสินค้าเกษตรในทุกขั้นตอน

นำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์ความต้องการของผู้ซื้อและแนะนำสินค้าเกษตรที่ตรงความสนใจ 

ให้บริการข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรแบบครบถ้วน ณ จุดเดียว เช่น ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แหล่งผลิตสินค้า ผู้ประกอบการ Franchise ปฏิทินงานแสดงสินค้าเกษตร 

ตลาดต้องชม เป็นต้น

ให้บริการการซื้อขายแบบ B2B (Business-to-Business) ที่เปิดโอกาสให้ซื้อ-ขายสินค้าเกษตรปริมาณมาก โดยมีเซลล์แมนประเทศ (ทูตพาณิชย์) และเซลล์แมนจังหวัด (พาณิชย์จังหวัด) ของกระทรวงพาณิชย์ให้การสนับสนุน

เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรเพื่อยกระดับการให้บริการได้อย่างครบถ้วน เช่น เชื่อมโยงข้อมูลราคาสินค้าเกษตร และตลาดต้องชมจากกรมการค้าภายใน ข้อมูลผู้ประกอบการ Franchise จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จากสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นต้น

ให้บริการ Dashboard วิเคราะห์ข้อมูลสินค้าเกษตรในรูปแบบ Business Intelligence เจาะลึกความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขาย ช่วยวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลได้อย่างครบถ้วน

ทุกมิติ เพื่อนำไปจัดทำนโยบายเพื่อสนับสนุนการซื้อ-ขายสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถเข้าใช้งาน Platform เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด (MOC Agrimart)ได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ www.mocagrimart.com หรือดาวน์โหลด Mobile Application “MOC Agrimart” ได้จาก Play Store และ App Store

.................................................................................................................................