About Me

header ads

ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงอว.

               เมื่อวันจันทร์ที่ 9 และวันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หลักสูตร WINS รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1) เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรม สร้างความสัมพันธ์ พัฒนาเป็นเครือข่ายความร่วมมือในอนาคต โดยมี ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม โรงแรม Centara Grand At Central Ladpao