About Me

header ads

สภาทนายความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เกษตรกร ทั้ง 76 จังหวัด


วันนี้ ( 23 มกราคม  2566) เวลา 11.50 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมคณะ  ได้เข้าพบ ดร. วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสได้รับการเลือกตั้งเข้ามาบริหารงานสภาทนายความ ประจำปี พ.ศ. 2565 - 2568 พร้อมอวยพร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ และร่วมหารือในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เกษตรกร ซึ่งเป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามที่ได้มีการดำเนินการข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง ความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

พร้อมกันนี้ได้มอบคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาทนายความจังหวัด เป็นที่ปรึกษาสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 76 จังหวัด ให้กับ ดร. วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์  เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ในขอบเขต ดังนี้ 

1. ให้คำปรึกษาแนะนำในภารกิจตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแก่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  

2. ให้คำปรึกษาแนะนำหรือเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่องค์กรเกษตรกรและเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

3. จัดหาทนายความหรือเป็นทนายความในการว่าต่างหรือแก้ต่างคดีให้กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรสมาชิกในภารกิจกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรด้านกฎหมาย 

ทั้งนี้เพื่อให้สภาทนายความแจ้งคำสั่งแต่งตั้งให้กับประธานสภาทนายความจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้ง จำนวน 76 จังหวัด ดำเนินการขับเคลื่อนระหว่างกันอย่างเต็มรูปแบบในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เกษตรกรต่อไป