About Me

header ads

ฐานสนับสนุนสงขลา ปตท.สผ. รับรางวัลต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับเพชร ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8


เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.  โดยฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมสงขลา ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และรางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานดีเด่น ประจำปี 2565  จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยนายอาชนัน นิลวานิช  ผู้จัดการแผนกฐานสนับสนุนสงขลา เข้ารับรางวัลจากนางสาวกาญจนา พูลแก้ว  รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา

รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลระดับเพชร ที่ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากการดำเนินงานของฐานสนับสนุนสงขลา ปตท.สผ. ที่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งด้านการกำหนดนโยบาย โครงสร้างการบริหาร แผนงาน มาตรการ กระบวนการ รูปแบบ เครื่องมือตลอดจนทรัพยากรที่จำเป็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  โดยในปี 2565 มีหน่วยงานในจังหวัดสงขลาที่ได้รับรางวัลระดับเพชรดังกล่าวจำนวน 5 แห่ง จากจำนวนหน่วยงานที่ได้รับรางวัลระดับเพชรต่อเนื่อง 5 ปีขึ้นไปจำนวน  162 แห่งทั่วประเทศ

------------------------------------------------------------------------------

วันที่  27 ธันวาคม 2565