About Me

header ads

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เปิดรับ DEK'66 รอบ Portfolio#2 เรียนหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สมัครได้แล้ววันนี้!


สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566  ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2565 – 13 มกราคม 2566 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้1) คุณสมบัติและความรู้ทั่วไป

1.1 เกรดเฉลี่ย GPAX 4 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00

1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป


1.3 หากสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายระบบอเมริกัน US High School Equivalency Diploma (GED) จะต้องมีผลการสอบแต่ล่ะรายวิชาไม่น้อยกว่า 145 คะแนนขึ้นไป และมีผล คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 640 คะแนน

1.4 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.5 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

1.6 มีความสามารถทางด้านดนตรี ในเรื่องของการปฏิบัติเครื่องมือเอก ความรู้และเข้าใจในทฤษฎี ดนตรีและประวัติดนตรีตะวันตก และมีโสตทักษะในระดับที่เหมาะสม

1.7 มีความใฝ่รู้ในด้านการศึกษาดนตรี สนใจกับการเปลี่ยนแปลงในโลกดนตรีปัจจุบันและมีความเข้าใจ บทบาทของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย อาเซียน และนานาชาติ


2) แฟ้มสะสมผลงาน

ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (PDF) โดยจัดทำเป็นรูปเล่มความหนาไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปกและสารบัญ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 เนื้อหาในแฟ้มสะสมผลงาน

- ประวัติส่วนตัวเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- ข้อมูลรายละเอียดการศึกษาทางด้านทฤษฎีดนตรีและปฏิบัติดนตรี

- บทเพลงที่เคยบรรเลง (repertoire)

- การเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านดนตรี (โปรดระบุวัน เดือน ปี ที่ร่วมกิจกรรม)

- รางวัลและผลงานทางด้านดนตรี (พร้อมหลักฐานประกอบ)

- หลักฐานการเรียนและการสอบทฤษฎีดนตรี (ถ้ามี)

- ความตั้งใจในการศึกษาต่อด้านดนตรีที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (Statement of Purpose)

2.2 แนบ QR Code ไฟล์บันทึกผลงานวิดีโอการแสดงที่อัพโหลดบน Youtube โดยมีรายละเอียดดังนี้


- อัพโหลดการแสดงบทเพลงตามรายละเอียดของบทเพลงที่สถาบันฯกำหนด(ดูรายละเอียดบทเพลงได้ที่เว็บไซต์ http://www.pgvim.ac.th/admission/audition.php

- บันทึกการแสดงการประกวดที่ได้รับรางวัลที่ 1, 2 หรือ 3 หรือรางวัลชมเชย และ/หรือ ผลงานการแสดง ในระดับภูมิภาค/ภูมิภาค/ชาติ/นานาชาติ พร้อมระบุช่วงเวลาการแสดงใน คลิป และสามารถเห็นผู้สมัครในระหว่างการแสดงได้อย่างชัดเจน (ถ้ามี)ไฟล์วิดีโอที่อัพโหลดลง Youtube จะต้องเป็นการบันทึกภาพที่สามารถเห็นใบหน้า และลักษณะ ท่าทางการบรรเลง/ขับร้องของผู้สมัครได้อย่างชัดเจน และจะต้องเป็นการบันทึกภาพแบบต่อเนื่องตลอดการ แสดงโดยไม่มีการตัดต่อภาพและเสียงทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืนแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้กับผู้สมัคร


3) เกณฑ์การให้คะแนน

3.1 เกรดเฉลี่ย GPAX 4 เทอมสุดท้าย 10 %

3.2 การปฏิบัติเครื่องมือเอก (Audition) 40 %

3.3 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 40 %

3.4 สัมภาษณ์ 10 %


4) การรับสมัคร

4.1 เข้าระบบ http://www.pgvim.ac.th/admission/application.php เพื่อดำเนินการสมัคร


4.2 ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท โดยการโอนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกอรุณอัมรินทร์ เลขที่บัญชี 157-0129-452 ชื่อบัญชี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และ ส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร แล้วดำเนินการแนบเอกสารส่งมาในระบบการสมัคร


*ทั้งนี้เมื่อชำระค่าสมัครแล้วจะไม่สามารถเรียกเงินคืนได้


5) การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทางเว็บไซต์ http://www.pgvim.ac.th/admission/ รอบ Portfolio ครั้งที่ 1 ในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565

รอบ Portfolio ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566


6) การสัมภาษณ์ และการปฏิบัติเครื่องมือเอก

รอบ Portfolio ครั้งที่ 1 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

รอบ Portfolio ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566

การปฏิบัติเครื่องมือเอกผู้สมัครต้องบรรเลงบทเพลงตามที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนากำหนดตามรายละเอียดในเว็บไซต์ http://www.pgvim.ac.th/admission/audition.php


7) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์ http://www.pgvim.ac.th/admission/ รอบ Portfolio ครั้งที่ 1 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

รอบ Portfolio ครั้งที่ 2 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ามายืนยันสิทธิ์ที่สถาบันดนตรีกัลยาณวัฒนาตามรายละเอียดดังนี้ รอบ Portfolio ครั้งที่ 1 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

รอบ Portfolio ครั้งที่ 2 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

*ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์ Clearing – house ในระบบ (TCAS) ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/ ในวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เท่านั้น

8) การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน วันที่ 11 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์ http://www.pgvim.ac.th/admission/ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องรายรายงานตัวขึ้นทะเบียน นักศึกษาใน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566


9) สถานที่ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 2010 ซอย อรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์ (02) 447-8597 ต่อ 2104 หรือผู้ประสานงานทาง E-mail: krin.p@pgvim.ac.th

สามารถดูรายละเอียดข้อมูลการรับสมัครที่ http://www.pgvim.ac.th/admission/information.php