About Me

header ads

กินทุกเม็ด!วัชระร้องชวนแฉนักการเมืองใช้อำนาจมืด "ล๊อคสเปค"ประมูลจัดอาหาร-เครื่องดื่ม ส.ส.


(7 พ.ย.65)เมื่อเวลา 11.30 น.ที่อาคารรัฐสภา นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนขอให้ตรวจสอบการคัดเลือกผู้ประกอบการในการจัดอาหารและเครื่องดื่มให้กับ ส.ส.ฯ พร้อมทำหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย  ประธานสภาผู้แทนราษฎร สืบเนื่องจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรออกประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอเพื่อขอเป็นผู้ประกอบการในการจัดอาหารและเครื่องดื่มให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกรัฐสภาในวันประชุมร่วมของรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งมีการประชุมคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ เมื่อวันที่ 3-4 พ.ย.65  ไปแล้วนั้น ปรากฏข่าวว่าข้าราชการที่เป็นกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อให้บริการอาหารในห้องอาหารรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกนักการเมืองซึ่งมีอำนาจในสภาโทรศัพท์ข่มขู่บังคับให้ลงคะแนนให้กับผู้ประกอบการรายหนึ่ง และยังมีข่าวว่ามีการให้เงินจำนวน 10,000 บาท กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตัวแทนพรรคการเมืองเพื่อประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในรสชาติอาหารและบริการตามที่กำหนดอันเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ขัดต่อจริยธรรมและขัดต่อหลักการของประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด 


นายวัชระ กล่าวว่า จากข่าวดังกล่าวแม้จะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ควรต้องพิสูจน์ความจริงว่าจริงหรือไม่ และหากพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ที่ต้องการให้การบริหารบ้านเมืองมีความโปร่งใสสุจริต ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่ เพราะเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านี้นักการเมืองในสภาก็ยังไม่ละเว้น ในฐานะที่ตนเป็นบุคคลตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 50 (10) ซึ่งมีหน้าที่ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มาตรา 63 รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเข้มงวด และมาตรา 78 รัฐพึงส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งชะลอการประกาศผล และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้าราชการที่เป็นกรรมการ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นตัวแทนพรรคการเมืองที่ได้รับมอบหมายให้ประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในรสชาติอาหารและบริการ เพื่อธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของสถาบันนิติบัญญัติต่อไป อันถือปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560