About Me

header ads

บริษัทในกลุ่ม ปตท.. มอบทุนแก่บุตรหลานชาวประมงและชุมชนในพื้นที่ปสผฏิบัติการ

6 ต.ค.65 – บริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานชาวประมงเพื่อเรียนต่อปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 และมอบทุนแก่นักเรียนอนุบาล - ม.6 ในพื้นที่ปฏิบัติการรวมกว่าล้านบาท  นายธิติ ปรียาณุรักษ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยถึงการดำเนินโครงการเพื่อสังคมด้านการศึกษาในพื้นที่ปฏิบัติการว่า  ปตท.สผ. ร่วมกับบริษัทผู้ร่วมทุนในโครงการบงกชและโครงการอาทิตย์ และบริษัท ปตท.สผ.เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ผู้ดำเนินการโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โครงการ G1/61 และ G2/61 มอบทุนการศึกษารวมมูลค่า 1,117,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาท) เพื่อช่วยส่งเสริมและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญและเป็นอนาคตของประเทศ ตลอดจนช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในชุมชนโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติการได้บางส่วน

โดยร่วมกับผู้ร่วมทุนในโครงการบงกชและโครงการอาทิตย์ มอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมจำนวน 400,000 บาท (สี่แสนบาท) ให้กับบุตรหลานชาวประมงเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ตลอดระยะเวลาการศึกษา 4 ปี) ผ่านทางสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ให้บุตรหลานชาวประมงได้ศึกษาต่อเพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพ นำความรู้ระดับปริญญาตรีกลับไปพัฒนาการประมงในท้องถิ่นได้  

ในขณะเดียวกันบริษัท ปตท.สผ.เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (ปตท.สผ.อีดี) ผู้ดำเนินงานในโครงการ G1/61 และ G2/61 ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 365 ทุน รวมมูลค่า 717,000 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาท)  ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  ใน 11 โรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา รวมทั้งบุตรหลานข้าราชการใน 3 หน่วยงาน ได้แก่ อำเภอสิงหนคร  เทศบาลเมืองสิงหนครและสถานีตำรวจภูธรสิงหนคร จังหวัดสงขลาด้วย  

การมอบทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเพื่อสังคมในระดับพื้นที่ปฏิบัติการด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับตามแนวทางการจัดทำกิจกรรมเพื่อสังคมระดับองค์กร ที่เน้นการดำเนินงานภายใต้แนวคิด 4 แนวทางหลัก คือ ด้านความต้องการพื้นฐานของชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษาและด้านวัฒนธรรม  เพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่ ปตท.สผ.เข้าไปดำเนินงาน 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ภาพประกอบ

 

อธิบายภาพ:  นายธิติ ปรียาณุรักษ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ปตท.สผ. (ที่ 4 จากซ้าย)  เป็นผู้แทน ปตท.สผ. และบริษัทผู้ร่วมทุนในพื้นที่ปฏิบัติการ  มอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย โดยนายชินชัย สถิรยากร เลขาธิการสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย)  และ ผศ.ดร.เมธี แก้วเนิน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมรับมอบอธิบายภาพ:  นายธิติ ปรียาณุรักษ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ปตท.สผ. (ที่ 5 จากซ้าย)  เป็นผู้แทน ปตท.สผ.อีดี  มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนอนุบาล – ม.6 ในพื้นที่ อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยมีนายกริชชัย ภู่ฉุน นายอำเภอสิงหนคร (ที่ 7 จากซ้าย) พร้อมทั้งรองนายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสิงหนคร และผู้แทนพลังงานจังหวัดสงขลาร่วมมอบ