About Me

header ads

LAB Future & BIO Expo 2022 งานกระตุ้นตลาดแล็บอีสานโต 2 หมื่นล้าน คาดเงินสะพัด 500 ล้าน ดันอีสานสู่ศูนย์ไบโอเทคลุ่มน้ำโขง .

 ขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ โดยบริษัท แอดลิบ แมเนจเม้นท์ จ ำกัด เตรียมจัดงาน  LAB  Future & BIO Expo 2022 ครั้งแรกกับงานแสดงเทคโนโลยี เครื่องมือและบริการทำงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และงานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการพัฒนาและการลงทุน สำหรับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ กลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ระหวางวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนเเก่น (ไคซ์)

คุณกวิน ว่องกศุลกิจ กรรมการขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ เปิดเผยว่า  โครงการขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ได้ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่ โดยบริษัท มิตรผล ได้ริเริ่มโครงกำรดังกล่ำวและตนได้มี

โอกาสมาช่วยพัฒนาต่อยอด เพื่อให้สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติเรื่องเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ซึ่งภาคอีสานมีศักยภาพในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องสำอาง  ฯลฯ ดังนั้น ขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์จึงเห็นว่างาน LAB Future & BIO Expo 

2022 จะมีส่วนสร้างเครือข่ำยและระบบนิเวศทางนวัตกรรมและการค้นคว้าวิจัย ให้เกิดกับภูมิภาคอีสานและลุ่มน้ำโขงได้อีกทางหนึ่ง

นายธีรยุทธ์  ลีลาขจรกิจ ผู้อำนวยการ บริษัท แอดลิบ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้กล่วาเพิ่มเติมถึงโอกาสการเติบโตของธุรกิจเครื่องมือวิทยาศาตร์และห้องปฏิบัติการฯ ในภาคอีสานและการจัดงาน LAB Future & BIO Expo 2022 ว่า
“จำกภาพรวมมูลค่าตลาดเครื่องมือแล็บประมำณ 80,000 ล้านบำท ภำคอีสาน ครองส่วนแบ่งตลาดเครื่องมือแล็บเป็นอันดับสอง (28%) หรือกว่ำ 22,400 ล้ำนบำท รองจากภาคกลางและภาคตะวันออก (40%) แต่อีสำนถือเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตของตลาดเครื่องมือแล็บสูงถึง 25% ซึ่งสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของอุตสำหกรรมที่10-15% ต่อปี ประกอบกับ ความพร้อม

ของโครงสร้างพื้นฐานและนักวิจัยในพื้นที่ การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนที่มากขึ้น กำรพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำรเชื่อมต่อเส้นทำงคมนาคมและรถไฟความเร็วสูงภำยในภูมิภาคลุ่มน ้ำโขง ท ำให้เกิดความต้องการเทคโนโลยีและเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการฯ ที่ทันสมัย ทั้งในภำครำชกำรและอุตสำหกรรม เพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้า สร้างนวัตกรรม และพัฒนางานวิเคราะห์ทดสอบในพื้นทีให้รวดเร็วมากขึ้น ดังนั้น จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย 40 องค์กร จัดงาน LAB Future & BIO Expo 2022 เพื่อเป็นเวทีแสดงเทคโนโลยีและเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ ฯ และ

นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภำพด้านอำหาร เกษตร พลังงาน สำหรับผู้บริหาร ผู้ประกอบการ นักลงทุน นักวิจัยและนัก

ปฏิบัติการในห้องแล็บสำขาต่างๆ และผู้สนใจโดยทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และความร่วมมือ

ในด้านต่ำงๆ ทั้งจำกงำน ประชุมสัมมนา พื้นที่แสดงนวัตกรรมและการเจรจาธุรกิจภายในงาน ฯลฯ ”