About Me

header ads

ดร.ปราโมทย์ฯ รับโล่ห์เชิดชูเกียรติ "คนดีศรีเบญจมบพิตร" งาน "122 ปี เบญจมบพิตร กาลครั้งหนึ่งในความทรงจำ"


ดร.ปราโมทย์ ธรรมพนิชวัฒน์ ศิษย์เก่านักเรียนเบญจมบพิตร เข้ารับโล่ห์เชิดชูเกียรติ "คนดีศรีเบญจมบพิตร" จากสมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคารอเนกประสงค์การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ เขตประชาชื่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 โดยมี รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล นายกสมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตร ประธานมอบโล่ห์เชิดชูเกียรติ ในงาน "122 ปี เบญจมบพิตร กาลครั้งหนึ่งในความทรงจำ" พร้อมทั้งมี นายชาตรี ทิพยเจือจุน นายกสมาคมสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ประธานรุ่นที่ 13 ปริญญาเอกคณะรัฐศาสตร์การเมืองมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ปราโมทย์ฯ ในโอกาสนี้ด้วย

สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่นักเรียนเก่าโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ที่ทําความดีความชอบเป็นที่ปรากฏเด่นชัดต่อสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนของโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรและบุคคลทั่วไป และเพื่อแสดงมุทิตาจิตต่อคุณครู อาจารย์ พร้อมทั้งเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 


ประวัติ ดร.ปราโมทย์ ธรรมพนิชวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน การเมือง นโยบาย กฎหมาย 

ปัจจุบัน : รองประธานแผนกคดียาเสพติด ในศาลอุทธรณ์

ปริญญาเอก: มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิชาการเมือง

ไต่เต้าจากการเป็นอัยการผู้ช่วย จนได้เป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา และผู้พิพากษา

พ.ศ.2534-2540 ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดเชียงราย-ศรีสะเกษ นครนายก

พ.ศ.2540 ผู้พิพากษา ศาลอาญากรุงเทพใต้

พ.ศ.2554 ผู้พิพากษา ศาลอุทธรณ์ ภาค 8

พ.ศ.2555 ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

พ.ศ.2563 ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน และสมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตรฯ อยู่เสมอ บ.บ.13453 , 2521-2523