About Me

header ads

วัชระ ร้องขอเปิดเผยข้อมูล ส.ต.ท.หญิง

 วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 13.50น.

เรื่อง ขอให้เปิดเผยข้อมูลและตำแหน่งของส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม และส.ต.หญิง ปัทมา ศิริรัตน์

เรียน เลขาธิการวุฒิสภา (นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ)

ด้วยขณะนี้สังคมและพี่น้องประชาชนให้ความสนใจและเคลือบแคลงสงสัยประวัติการรับราชการตำรวจ การช่วยราชการทหาร และการทำงานในวงงานวุฒิสภาของส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม และส.ต.หญิง ปัทมา ศิริรัตน์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและ หรือสมาชิกวุฒิสภาที่ผ่านมา เนื่องจากเกี่ยวข้องกับเงินงบประมาณแผ่นดิน

ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นหน่วยงานของรัฐที่ครอบครองข้อมูลข่าวสารประวัติการดำรงตำแหน่งของส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม และส.ต.หญิง ปัทมา ศิริรัตน์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและหรือสมาชิกวุฒิสภา ข้าพเจ้านายวัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ขอให้ท่านในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดโปรดดำเนินการเปิดเผย

ข้อมูลของบุคคลดังกล่าวกับทางสาธาณชน ประชาชนย่อมมีสิทธิรู้เพื่อตรวจสอบความคุ้มค่าการใช้จ่ายเงินภาษี

ของประชาชนทั้งประเทศ ดังนี้

๑. เป็นผู้ช่วยดำเนินงาน คณะทำงานหรือตำแหน่งอื่น ๆ ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและหรือสมาชิกวุฒิสภาท่านใด ตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ เงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์

อื่น ๆ ที่ได้รับตามกฎหมายหรือระเบียบ

๒. ในระหว่างการดำรงตำแหน่งตามข้อ ๑ อยู่ในคณะกรรมาธิการชุดใด ทั้งหมดกี่ชุด และเคยร่วมประชุมหรือร่วมเดินทางไปราชการภายในประเทศและต่างประเทศกับคณะกรรมาธิการชุดใด ที่ไหนบ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการภายใน ๗ วัน หากผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้ข้าพเจ้า

และพี่น้องประชาชนทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

สำเนา

(นายวัชระ เพชรทอง)

อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์

โทร. ๐๘๐ ๙๒๓ ๙๙๙๑