About Me

header ads

วัชระแจกสมุดให้นร.ในสังกัดกทม.-ก.ศึกษากว่าพันชุดพร้อมปลูกฝังให้เป็นคนดีมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์


(12 ก.ย.65 )นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์มอบสมุดนักเรียนจำนวน 1,400 เล่มให้นักเรียนโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สอนม.1-ม.6 โดยมีดร.ชลตวรรณ ขุมเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบที่หน้าเสาธง

นายวัชระ กล่าวว่า ได้จัดพิมพ์สมุดให้นักเรียนได้ใช้ประกอบการศึกษาพร้อมปลูกฝังให้มีความรักพ่อ-แม่ เคารพครูอาจารย์และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นเด็กดี เมื่อจบระดับมัธยมศึกษาเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยเป็นคนดีของชาติต่อไป หากมีอะไรให้พี่วัชระรับใช้ ช่วยทำกิจกรรมนักเรียนโปรดติดต่อได้ตลอดเวลา

จากนั้นนายวัชระได้ไปแจกสมุดนักเรียนต่อที่โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีนักเรียน 240 คน ในจำนวนนี้มีนักเรียนลาว-พม่า-กัมพูชารวมอยู่ด้วยร้อยละ10โดยประมาณ