About Me

header ads

เปิดงาน ผืนผ้า สินค้าภูมิปัญญาเมืองเลย

 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ OTOP อย่างต่อเนื่อง นำผู้ประกอบการ 30 ร้านค้า ร่วมงาน “มหกรรมผืนผ้า สินค้าภูมิปัญญาเมืองเลย” ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. – 4 ก.ย. 65  ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ เพื่อขยายช่องทางการตลาดให้ผู้ผลิต ภายในจังหวัดการนี้ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวว่า      “จังหวัดเลย เป็นแหล่งผลิตสินค้าชุมชนที่มีอัตลักษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ้าฝ้ายเมืองเลย ซึ่งมีความโดดเด่นในคุณลักษณะของเส้นฝ้ายที่เหนียว นุ่ม นำมาแปรรูปเป็นเสื้อผ้า เมื่อสวมใส่ทำให้รู้สึกเย็นสบาย  ประกอบกับจังหวัดเลยเป็นแหล่งผลิตผ้าฝ้ายที่สำคัญของภาคอีสาน รวมทั้งยังมีสินค้า OTOP ที่โดดเด่นอีกหลายประเภท อาทิเช่น แมคคาเดเมีย มะพร้าวแก้ว อโวกาโด กาแฟ และผลผลิตเกษตรปลอดภัย เป็นต้น ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานในการผลิต และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนและท้องถิ่นของ จังหวัดเลย ให้ดียิ่งขึ้น”

 


การจัดงาน “ มหกรรมผืนผ้า สินค้าภูมิปัญญาเมืองเลย ” นี้ เป็นการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดเลย สู่ Thailand 4.0 เพื่อยกระดับการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มช่องทางการตลาดผ้าไทย โดยเฉพาะผ้าฝ้ายของจังหวัดเลย ให้สามารถเชื่อมโยงการตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งสร้างภาพลักษณ์ผ้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ได้กำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้างาน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง   4 กันยายน 2565  ระยะเวลารวม 5 วัน  ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย และประเภทอื่น ๆ ร่วมจำหน่ายสินค้า จำนวน 30 บูธ จากทั้ง 14 อำเภอของจังหวัดเลย