About Me

header ads

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงนามความร่วมมือกับบริษัทด็อกเตอร์เฮลท์ วิจัยกัญชาและกัญชง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจวันนี้ (2 ส.ค. 2565) นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ ด้านการวิจัยกัญชาและกัญชง ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับ บริษัท ด๊อกเตอร์ เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมี นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เภสัชกรหญิงศิริวรรณ ชัยสมบูรณ์พันธ์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร คุณสมจิตร ศรีหาบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ด๊อกเตอร์ เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณธนันทน์ อภิวันทนาพร และคุณหอมหวล ทิพย์รอด ร่วมลงนามและเป็นพยาน ณ ห้องประชุม 902 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ดำเนินการสนับสนุนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ มีนวัตกรรม ผลการศึกษาวิจัย ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิชาการในเรื่องของกัญชาและกัญชงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การปลูก สกัด วิเคราะห์ วิจัย เช่น การพัฒนาสายพันธุ์กัญชาพันธุ์ไทย การสกัดสารมาตรฐาน THC CBD เพื่อใช้ในประเทศ การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์กัญชากัญชง การพัฒนาชุดตรวจกัญชากัญชง รวมถึงการวิจัยฤทธิ์ของกัญชาในการรักษาโรค ซึ่งที่ผ่านมาได้มีความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เพื่อนำผลงานวิจัยใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชากัญชงหรือสารสกัดกัญชากัญชง วิจัยและพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีการปลูกกัญชากัญชงให้ได้ต้นกัญชากัญชงที่มีคุณภาพดี ส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากร นำองค์ความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
 ที่ผ่านมาทางบริษัท ด๊อกเตอร์ เฮลท์ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มาแล้วหลายเรื่อง เช่น เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากสารสกัดมะหาด serum all in 1, Sunscreen, Hair Tonic เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม สำหรับหน่วยงาน บริษัท หรือผู้สนใจที่ต้องการสอบถามเรื่องนวัตกรรม องค์ความรู้ด้านกัญชากัญชง สามารถติดต่อได้ที่ สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทร. 0 2589 9850-7 ต่อ 99371
..................................................................................................................