About Me

header ads

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตร่วมกับสมาคมอารักขาบุคคลสําคัญ ลงนาม“ความร่วมมือการดําเนินการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต


สาขาวิชาการจัดการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)และหลักสูตรอบรมระยะสั้น (ประกาศนียบัตร) ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย


      มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตกําหนดจัดงานเสวนาวิชาการ เรื่องการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของไทยและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดําเนินการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)และหลักสูตรอบรมระยะสั้น (ประกาศนียบัตร) ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยใน”วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 - 12.00 น.ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ลาดพร้าว107 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร   

    โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตโดยดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร  รองอธิการบดีและนายนรธา มณีนาค  นายกสมาคมอารักขาบุคคลสำคัญ ว่าด้วยเรื่อง“ความร่วมมือการดําเนินการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)และหลักสูตรอบรมระยะสั้น (ประกาศนียบัตร) ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย”โดยมีข้อตกลงร่วมกันดังนี้

 1. มหาวิทยาลัย และสมาคม ร่วมกันพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นที่ประจักษ์สําหรับผู้ที่สนใจเรียนและผู้ที่ปฏิบัติงานในสายงานระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้หลักสูตรมีส่วนร่วมในการ

ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ

2. สมาคม สนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มาช่วยแนะนํา ให้คําปรึกษา และร่วมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรอบรมระยะสั้น (ประกาศนียบัตร)

3. มหาวิทยาลัย และสมาคม ร่วมกันสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้ก้าวหน้า ทันสมัย และเป็นสากล

4. มหาวิทยาลัย และสมาคม ร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในสายงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของมหาวิทยาลัย และของสมาคม ให้มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ

5. สมาคม ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ที่มีความพร้อมด้านบุคลากร เทคโนโลยี และระบบมาตรฐานการบริหารจัดการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการ

สนับสนุนให้นิสิตของมหาวิทยาลัย ได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะการปฏิบัติงาน ในอาชีพการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

    นายนรธา  มณีนาค นายกสมาคมอารักขาบุคคลสำคัญกล่าวว่า สมาคมมี 

ความพร้อมด้านบุคลากร เทคโนโลยี และระบบมาตรฐานการบริหารจัดการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยพร้อมสนับสนุนให้นิสิตของมหาวิทยาลัย ได้เข้าฝึกเพื่อเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะการ

ปฏิบัติงาน ในอาชีพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมากในปัจจุบัน