About Me

header ads

วช. ร่วมพิธีวาง ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลพุ่มดอกไม้ที่ ๔


วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราช รัชกาลที่ ๔ ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๕  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๔ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร


ในการนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร  วช. เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว