About Me

header ads

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ มูลนิธิกรมการแพทย์ และ โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา ประเทศไทย ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้โรคเบาหวานในประเทศไทย
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นำโดย นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมกับ นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช ผู้แทนมูลนิธิกรมการแพทย์ และ คุณจอห์น ดอว์เบอร์ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “โครงการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้โรคเบาหวานในประเทศไทย (Affordability Project)” โดยมี พญ.บุษกร โลหารชุน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข คุณอุมา วันดี คณะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิกรมการแพทย์ มูลนิธิกรมการแพทย์ และ ภญ.สรีน่า คริสต์โตดูราคริส ผู้อำนวยการฝ่ายโรคหายากและการเข้าถึงยาในผู้ป่วย บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นพยานการลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการศึกษาวิจัยโรคเบาหวานในประเทศไทย ให้เกิดผลลัพธ์ที่นำไปสู่การปฏิบัติ และยกระดับมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานในประเทศไทย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องโรคเบาหวานในประเทศไทย ในเขตสุขภาพ

ทั้งนี้ มูลนิธิกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจำนวน 23,200,000 บาท จาก บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผู้นำด้านนวัตกรรมยาและเวชภัณฑ์ด้านการรักษาโรคเบาหวาน ที่ก่อตั้งในประเทศมายาวนานกว่า 39 ปี เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระยะเวลาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ นับแต่วันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม ปี 2567